Jungheinrich PROFISHOP levert uitsluitend aan bedrijven/zelfstandigen in Nederland
088 900 8800
Menu

Omgang met gevaarlijke stoffen

Onder gevaarlijke stoffen verstaan we zowel zuivere stoffen als mengsels die chemische gevaren kunnen veroorzaken. Bij de omgang met deze gevaarlijke stoffen moeten verschillende wetten en regels worden nageleefd.

Definitie van gevaarlijke stoffen

Onder gevaarlijke stoffen vallen zowel zuivere stoffen (elementen en verbindingen) als mengsels, die hieruit zijn bereid. De wetgeving maakt daarbij onderscheid op basis van de eigenschappen van deze gevaarlijke stoffen:
 1. Gevaarlijke stoffen, die als zodanig gemarkeerd zijn
 2. CMR-stoffen: deze zijn voorzien van kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen
 3. Stoffen die het risico van een explosie met zich meebrengen
 4. Stoffen die worden gevormd tijdens de productie of het gebruik van stoffen die vallen onder punt 1, 2, of 3
 5. Stoffen die niet onder de punten 1-3, maar door hun fysisch-chemische of toxische eigenschappen een risico vormen voor de gezondheid en veiligheid van werknemers
 6. Stoffen waarvoor een blootstellingslimiet gedefinieerd is

De term ‘stoffen’ is hier zowel bedoeld voor stoffen als voor preparaten en producten (mengsels).

Stoffen die een risico van radioactiviteit veroorzaken, vallen niet onder deze definitie van gevaarlijke stoffen.

Uniforme wet voor omgang met gevaarlijke stoffen: GHS

In de omgang met gevaarlijke stoffen, zijn er tal van voorschriften, regels en normen, die moeten worden nageleefd om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen. Bepalend is uiteraard de wetgeving. De CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008 (Classification/indeling, Labeling/etikettering en Packaging/verpakking) stemt oude EU-wetgeving af op het wereldwijd geharmoniseerde systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen, kortweg GHS. GHS is een systeem, dat is opgezet door de Verenigde Naties om gevaarlijke chemische stoffen te identificeren en gebruikers over die gevaren te informeren. De wet geldt voor zowel de verpakkingen de toepassing van veiligheidsinformatiebladen.

De risico’s voor volksgezondheid, veiligheid en milieu moeten door het uniforme systeem wereldwijd geminimaliseerd worden. Niet alleen in de transportsector, maar ook tijdens de productie en het gebruik van gevaarlijke stoffen. De wet zorgt voor uniforme gevarenpictogrammen, risico- en veiligheidssets, om de gevaren van een stof te classificeren.

De gevarensymbolen werden voorheen weergegeven in een vierkante vorm met een oranje achtergrond. In het GHS systeem wordt gebruik gemaakt van een rood omrande ruitvorm en een witte achtergrond.

Andere regels voor de omgang met gevaarlijke stoffen

Naast de wet, als basis, moeten afhankelijk van de gevaarlijke stoffen en toepassingsgebieden, andere verordeningen, regels en normen in acht worden genomen. Daarbij zijn in het bijzonder van belang:

PGS 15 Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. Alle informatie hierover is te vinden op:

http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS15.html

CPR Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen (opgeheven en vervangen door AGS). Alle informatie hierover is te vinden op:

http://content.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/documents/PGS29/PGS29-2008-v0.1.pdf

VLAREM I+II     Vlarem staat voor het “Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning". Het is het uitvoeringsbesluit van het Vlaamse milieuvergunningsdecreet en bestaat uit drie delen: titel I van het VLAREM (of VLAREM I), titel II van het VLAREM (VLAREM II) en VLAREM III. VLAREM I, II en III kunnen samen beschouwd worden als de Vlaamse tegenhanger van de Nederlandse Wet algemene bepalingen milieuhygiëne. Het hoofddoel van VLAREM is het voorkomen en beperken van hinder, milieuverontreiniging en veiligheidsrisico’s van bedrijven, handelszaken, ... Het is gebaseerd op de indelingslijst (Bijlage I VLAREM I), een lijst met als voor het leefmilieu hinderlijk beschouwde activiteiten zoals het opslaan van afval, de productie van chemicaliën, verbrandingsprocessen etc... Deze activiteiten krijgen elk een klasse toebedeeld en de hoogste klasse bepaalt de klasse van de gehele inrichting.

EN 14470-1+2   De Europese norm met betrekking tot de constructie-eisen en de toetsingscriteria voor veiligheidskasten ten behoeve van de opslag van brandbare vloeistoffen en gasflessen

Omgang met gevaarlijke stoffen: plichten werkgever

Bij de omgang met gevaarlijke stoffen op de werkplek, is de werkgever in het bijzonder verantwoordelijk voor de werknemer en voor het naleven van de wettelijke bepalingen, verordeningen en normen die de gezondheid en veiligheid van die werknemer waarborgen.

In principe geldt bij het omgaan met gevaarlijke stoffen onderstaande volgorde:

 • Vermijden
 • Inperken
 • Beschermen

Gevaarlijke stoffen moeten dus zo min mogelijk gebruikt worden. Bij de omgang met gevaarlijke stoffen, moet de respectieve werkgebieden indien mogelijk worden afgezet, of speciaal beveiligd. Bovendien moeten, indien gewenst of noodzakelijk, gratis persoonlijke beschermingsmiddelen aan de werknemer beschikbaar worden gesteld.

Werkgevers moeten er ook rekening mee houden dat:

 • Er een testplicht geldt: betreft het een gevaarlijke stof?
 • Bij gevaarlijke stoffen de etiketteringsplicht moet worden nageleefd
 • De betreffende veiligheidsinformatiebladen voor de omgang met gevaarlijke stoffen toegankelijk zijn
 • Waarschuwingsborden moeten worden geplaatst
 • Werknemers regelmatig geïnstrueerd dienen te worden, vooral over de omgang met gevaarlijke stoffen
 • Een regelmatige controle van de medewerker door een (bedrijfs)arts nodig kan zijn, afhankelijk van de gevaarlijke stoffen

Voor de omgang met gevaarlijke stoffen een deskundigheidsbewijs verplicht kan zijn