Jungheinrich PROFISHOP levert uitsluitend aan bedrijven en andere zelfstandigen in Nederland.
Voorwaarden en privacy
Hier vindt u alles over voorwaarden en privacy.
Aanvullende Leveringsvoorwaarden

Algemeen

 1. Deze Aanvullende Leveringsvoorwaarden Jungheinrich PROFISHOP zijn aanvullend op de Algemene Leveringsvoorwaarden vastgesteld door de Vereniging van Fabrikanten van en Handelaren in Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmiddelen B.M.W.T. gevestigd te ’s-Gravenhage (hierna BMWT-leveringsvoorwaarden) en van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van producten en diensten door Leverancier via de Jungheinrich PROFISHOP.
 2. Tenzij hiervan in deze Aanvullende Voorwaarden Jungheinrich PROFISHOP wordt afgeweken, gelden de BMWT-leveringsvoorwaarden.
 3. Deze Aanvullende Leveringsvoorwaarden Jungheinrich PROFISHOP treden in werking per 01.05.2013.

 

Artikel 1. Begripsbepaling

De in de BMWT-leveringsvoorwaarden gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in de Aanvullende Leveringsvoorwaarden Jungheinrich PROFISHOP, tenzij daarvan in de Aanvullende Leveringsvoorwaarden Jungheinrich PROFISHOP uitdrukkelijk wordt afgeweken. Als deze met een hoofdletter zijn geschreven wordt in deze Aanvullende Voorwaarden Jungheinrich PROFISHOP met de onderstaande begrippen, in meervoud of enkelvoud, het volgende bedoeld:

 

Aanvullende Leveringsvoorwaarden Jungheinrich PROFISHOP:

De onderhavige Aanvullende Leveringsvoorwaarden Jungheinrich PROFISHOP.

BMWT-leveringsvoorwaarden:

De Algemene Leveringsvoorwaarden vastgesteld door de Vereniging van Fabrikanten van en Handelaren in Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmiddelen B.M.W.T. gevestigd te ’s-Gravenhage.

Jungheinrich PROFISHOP:

De online webwinkel van Jungheinrich Nederland BV

 

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Jungheinrich Nederland BV - Jungheinrich PROFISHOP;

Bezoekadres:                         H.A. Lorentzweg 3

                                               2408 AS Alphen aan den Rijn

Postadres:                              Postbus 231

                                               2400 AE Alphen aan den Rijn

Telefoonnummer :                   088 - 9008800

                                               Jungheinrich PROFISHOP is te bereiken op werkdagen
                                               van 08:00 uur tot 17.30 uur.

E-mailadres:                           profishop@jungheinrich.nl

KvK-nummer:                         28028730

BTW-identificatienr.:                NL 003439975B01

 

Artikel 3. Toepassingsgebied

 1. Leverancier levert uitsluitend aan in Nederland gevestigde bedrijven en uitsluitend binnen de landsgrenzen van Nederland.
 2. Met het verschijnen van de thans actuele catalogus verliezen alle prijsopgaven en beschrijvingen van producten en diensten (hierna producten) in vroegere catalogi hun geldigheid.

 

Artikel 4. Totstandkoming en onderwerp van de overeenkomst

 1. Bestellingen worden binnen vier weken in behandeling genomen.
 2. Overeenkomsten komen tot stand middels een schriftelijke of elektronische orderbevestiging die Leverancier de Afnemer langs de in de handel gebruikelijke verzendingswijze (bijv. e-mail, brief, fax) doet toekomen. De bevestiging van de order vindt eveneens plaats door met behulp van de daarvoor in de website ingebouwde bevestigingsknop de order elektronisch te plaatsen en de vervolgstappen voor het elektronisch bestellen af te ronden.
 3. Leverancier neemt bestellingen ook telefonisch in ontvangst. Als Afnemer na het doen van een telefonische bestelling deze telefonische bestelling schriftelijk per post of via e-mail aan Leverancier wil bevestigen, dient Afnemer in zijn schrijven of e-mail naar de vooraf gedane telefonische bestelling te verwijzen. Bij gebreke hiervan behandelt Leverancier mondelinge en schriftelijke bestellingen apart als zelfstandig uit te voeren orders.
 4. Voor de beschrijving van de aard en omvang van de producten is uitsluitend de schriftelijke orderbevestiging bindend. Wijkt de orderbevestiging van de bestelling af, dan geldt de goedkeuring van Afnemer als gegeven, indien hij niet onmiddellijk bezwaar aantekent. Hetzelfde geldt voor prijsopgaven. Wanneer na het verschijnen van de catalogus prijzen van afzonderlijke producten veranderen, behoudt Leverancier zich het recht van prijsaanpassingen voor. In afbeeldingen verwant decoratiemateriaal is niet bij de prijs inbegrepen.
5. Afnemer dient in alle correspondentie aan Leverancier minimaal het bestelnummer te vermelden. Het bestelnummer ontvangt Afnemer na het plaatsen van zijn bestelling van Leverancier.

Artikel 5. Betaling

Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de overeengekomen prijs zonder enige korting en/of verrekening binnen 14 kalenderdagen na de op de desbetreffende factuur vermelde factuurdatum geheel te worden voldaan door bijschrijving op de door Leverancier daarvoor opgegeven bankrekening. Leverancier is bevoegd ook voor deelleveranties facturen te zenden.

 

Artikel 6. Levertijd

 1. De opgegeven levertijden zijn bij benadering en kunnen nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Bij de vaststelling van de levertijd gaat Leverancier er vanuit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
 2. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, vindt de levering plaats op het door de Afnemer aangegeven afleveringsadres op de begane grond tot achter de eerste deur. Hierbij wordt uitgegaan van een met een normale vrachtauto te bereiken adres. Heeft de Afnemer een verkeerd, onvolledig of onduidelijk leveringsadres opgegeven, dan draagt hij alle daaruit ontstane kosten.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, is doorverkoop, verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid van de geleverde goederen als geheel of in delen gebonden aan onze schriftelijke toestemming.
 2. Wanneer een Afnemer onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met het doel van doorverkoop heeft verkregen, is hem dat bij een correcte gang van zaken toegestaan. In elk geval van doorverkoop van onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen draagt de Afnemer reeds bij aangaan van de overeenkomst met Leverancier zijn toekomstige aanspraken tegenover zijn koper uit de doorverkoop in volle omvang aan Leverancier over. Leverancier accepteert hierbij deze overdracht. Afnemer blijft gerechtigd de vordering te incasseren. Dit recht komt ook Leverancier toe; hij oefent het echter pas uit wanneer de Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of wanneer een voor zijn betalingsverplichtingen gevaarlijke vermogensverslechtering optreedt (bijv. verzoek om surseance). De Afnemer dient Leverancier in dat geval bij een eerste dringend verzoek alle voor de incasso vereiste informatie te verstrekken en stukken ter hand te stellen.

 

Artikel 8. Reclamering

 1. Reclamaties moeten altijd schriftelijk aan Leverancier worden gemeld.
 2. Direct bij in ontvangst name – nog vóór dat Afnemer de goederen voor ontvangst accepteert en derhalve nog vóór dat de bezorger weggaat – dient Afnemer de verpakking én goederen zorgvuldig te controleren op beschadigingen en/of zichtbare gebreken. Afnemer moet beschadigingen en/of zichtbare gebreken van de verpakking en/of de goederen, door de bezorger op de vrachtbrief/pakbon (hierna “verzenddocument”) laten vermelden. Afnemer mag eerst voor ontvangst van de goederen tekenen, indien Afnemer heeft waargenomen dat deze vermelding op het verzenddocument is opgenomen. Indien beschadigingen en/of zichtbare gebreken van de verpakking en/of de goederen niet op het verzenddocument zijn vermeld, kan Afnemer hierop tegenover Leverancier geen beroep meer doen en zal Leverancier reclamaties dienaangaande niet meer in behandeling nemen.
 3. Na aflevering van goederen of na de mededeling van Leverancier aan Afnemer dat hij de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, dient Afnemer de goederen en/of werkzaamheden ten spoedigste maar in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering of de mededeling van Leverancier zorgvuldig op volledigheid en deugdelijkheid te controleren. Op tekorten en/of gebreken - zijnde ieder niet voldoen aan hetgeen is overeengekomen - die Afnemer in de in de vorige zin genoemde periode bij een zorgvuldige controle had kunnen ontdekken of die hij heeft ontdekt maar vervolgens niet binnen tien (10) kalenderdagen na de aflevering of de mededeling van Leverancier schriftelijk aan Leverancier heeft gemeld, kan hij tegenover Leverancier geen beroep meer doen. Afnemer wordt in dit geval geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard. Een en ander geldt ook in geval van deelleveringen.

 

Artikel 9. Gegevensbescherming

 1. Leverancier verzekert de bescherming van de aan hem toegezonden klantgegevens en neemt de wettelijke voorschriften aangaande gegevensbescherming in acht. De adressen worden door de Leverancier en binnen het Jungheinrich concern voor reclamedoeleinden gebruikt. De klant kan te allen tijde bezwaar maken tegen dit datagebruik voor reclamedoeleinden.
2. Met zijn bestelling verklaart Afnemer dat hij ermee akkoord gaat dat Leverancier de contractgegevens (firma, naam, voornaam, straat, huisnummer, postcode, plaats) gebruikt om in het kader van een kredietcheck zijn gegevens aan derden door te geven, die Leverancier op dezelfde wijze tot de vertrouwelijkheid van gegevens heeft verplicht.
Algemene leveringsvoorwaarden

vastgesteld door de Vereniging van Fabrikanten van en Handelaren in Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmiddelen

B.M.W.T., gevestigd te ’s-Gravenhage. Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 26 maart 2014.

 

Artikel 1 Definities; toepassingsgebied

1.1         In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

Leverancier: het BMWT-lid dat goederen en/of diensten aanbiedt, verkoopt en levert;

Afnemer: de wederpartij van Leverancier.

1.2         Deze Voorwaarden gelden voor overeenkomsten - met in begrip van de handelingen voor het tot stand brengen van de overeenkomsten - voor het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten en/of het tot stand brengen van een werk. Zij zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende of vervolgovereenkomsten. Voorts zijn zij van toepassing op alle vormen van dienstverlening door (een werknemer van de) Leverancier aan een (werknemer van de) Afnemer welke (enigszins) verband houdt met de hiervoor in de eerste zin genoemde overeenkomsten (zoals bijvoorbeeld het kosteloos verstrekken van technisch advies).

1.3         Deze Voorwaarden gelden exclusief in die zin, dat specifieke bedingen en algemene voorwaarden van de zijde van Afnemer niet gelden, behoudens indien en voorzover zij schriftelijk en nadrukkelijk door Leverancier zijn aanvaard. Een afwijkend(e) beding (voorwaarde) geldt overigens uitsluitend voor het geval de afwijking is overeengekomen.

1.4         Indien bij koop/verkoop of ruil van een gebruikte machine en/of truck een "Garantieverklaring gebruikte machines of trucks" wordt afgegeven, gelden tevens de Voorwaarden uit die Garantieverklaring. Voor zover de Voorwaarden uit de Garantieverklaring afwijken van deze Voorwaarden, gaan de Voorwaarden uit de Garantieverklaring voor.

 

Artikel 2 Aanbiedingen; informatiemateriaal

2.1         Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van Leverancier, in welke vorm ook gedaan, vrijblijvend in die zin, dat ook na aanvaarding door Afnemer van een aanbieding van Leverancier Leverancier bevoegd is de aanbieding binnen drie volle kalenderweken na de aanvaarding te herroepen.

2.2         Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, vormen opgaven en specificaties met betrekking tot maten, capaciteiten, prestaties of resultaten in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijscouranten, reclamemateriaal e.d. slechts benaderingen, die Leverancier niet binden.

 

Artikel 3 Levering; afnameplicht; tijd en plaats van levering; overgang van risico en eigendom

3.1         Leverancier is bevoegd tot het doen van deelleveranties.

3.2         Afnemer is verplicht om goederen en diensten, waarvan levering door Leverancier is overeengekomen, af te nemen en wel op het tijdstip dat en de plaats die tussen partijen uit hoofde van de betreffende overeenkomst en/of deze Voorwaarden geldt.

3.3         De termijn voor levering of uitvoering vangt aan met het tot stand komen van de overeenkomst of, indien betaling aan Leverancier van een bedrag vóór of bij het begin van de uitvoering van de overeenkomst is overeengekomen, op het moment dat volledige betaling van dit bedrag is ontvangen.

Indien Leverancier voor de uitvoering van de overeenkomst mede afhankelijk is van de medewerking van Afnemer en Afnemer in die medewerking om welke reden dan ook tekort schiet, wordt de termijn voor uitvoering verlengd met zoveel tijd als Leverancier redelijkerwijs nodig heeft om de door het tekortschieten van Afnemer veroorzaakte vertraging ongedaan te maken. Hetzelfde geldt, indien vertragingen in de uitvoering ontstaan als gevolg van verzoeken van of vanwege Afnemer of een overheidsinstantie tot wijziging, aanpassing of aanvulling van hetgeen is overeengekomen. Bovendien komen de extra-kosten, die voor Leverancier in verband met een vertraging als hiervoor genoemd ontstaan, voor rekening van Afnemer. Leverancier geraakt pas wegens termijnoverschrijding in verzuim, indien Afnemer na het verstrijken van de overeengekomen termijn schriftelijk een redelijke nadere termijn stelt — (welke termijn echter niet korter mag zijn dan veertien kalenderdagen gerekend vanaf de dag van ontvangst van de aanzegging) — en Leverancier ook binnen die nadere termijn om hem toe te rekenen redenen niet aan zijn leveringsverplichting voldoet.

3.4         Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vindt aflevering plaats in de fabriek of het magazijn van Leverancier.

3.5         Het risico voor een door Leverancier te leveren zaak gaat blijvend op Afnemer over bij aankomst op de plaats van aflevering. Indien op het tussen Leverancier en Afnemer overeengekomen tijdstip van aflevering Afnemer om niet aan Leverancier toe te rekenen redenen niet afneemt, gaat het risico op dat tijdstip blijvend op Afnemer over. Alle kosten in verband met bewaring en transport, die Leverancier vanaf het in de vorige zin genoemde tijdstip van aflevering met betrekking tot de zaak moet maken, komen geheel voor rekening van Afnemer.

3.6         Ook indien Leverancier zich tot het verschaffen van eigendom van een zaak heeft verplicht, blijft ondanks de aflevering de eigendom van de zaak bij Leverancier, totdat Leverancier van Afnemer volledige betaling heeft ontvangen van hetgeen Afnemer aan Leverancier verschuldigd is uit hoofde van geleverde goederen en diensten en wegens het tekort schieten in de voldoening van hetgeen Afnemer deswege aan Leverancier verschuldigd is.

Afnemer mag zaken waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, slechts gebruiken binnen het kader van zijn gewone bedrijfsactiviteiten. Hij mag echter die zaken niet vervreemden, verhuren of met zekerheden of andere beperkt zakelijke rechten belasten.

Indien Afnemer enige betalingsverplichting niet nakomt, is Leverancier bevoegd goederen, waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, zonder medewerking van Afnemer tot zich te nemen. Leverancier is niet gehouden Afnemer de schade te vergoeden, die deze in verband met de terugname lijdt. De kosten van het terugnemen en eventueel te gelde maken van de goederen komen geheel voor rekening van Afnemer. Hetgeen Leverancier nog van Afnemer heeft te vorderen, wordt verminderd met de waarde die de teruggenomen goederen voor Leverancier in het economisch verkeer hebben. Leverancier hoeft echter nimmer een waarde aan te houden, die hoger is dan de met Afnemer voor die goederen overeengekomen prijs.

 

Artikel 4 Handleiding; instructie

4.1         Met betrekking tot te leveren machines en installaties zal Leverancier Afnemer in de vorm van een handleiding of instructieboek informatie over de constructie, werking en behandeling van de machines en installaties verschaffen, dit echter enkel in geval van een Nederlandse koper en in de Nederlandse taal.

4.2                   Afnemer heeft recht op kosteloze instructie, voor zover dat bij de betreffende overeenkomst is afgesproken.

Artikel 5 Tekeningen, programmatuur e.d.

5.1         Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi, programmatuur (software) en andere gegevens, voor zover niet zijnde een handleiding of instructieboek als in artikel 4 bedoeld, die de Leverancier aan de Afnemer ter hand stelt, blijven aan de Leverancier toebehoren en dienen op eerste verzoek van de Leverancier te worden teruggegeven. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming mogen genoemde gegevens niet worden gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven.

 

Artikel 6 Prijs; aanpassing van prijs

6.1         Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, omvat een opgegeven of overeengekomen prijs niet de BTW of enige andere in verband met de overeenkomst verschuldigde overheidsheffing en, in geval Leverancier voor het transport van zaken zorgdraagt, ook niet de kosten in verband met verpakking, emballage, transport en verzekering. De in de vorige zin genoemde posten kan Leverancier apart volledig in rekening brengen.

6.2         Indien voor Leverancier de kosten voor het uitvoeren van de overeenkomst hoger worden doordat voor de prijs van belang zijnde kostenfactoren als lonen, premies van sociale en andere verzekeringen, materialen, waarde van vreemde valuta e.d. na het moment van de laatste (prijs)aanbieding van Leverancier zijn gestegen, is Leverancier gerechtigd die hogere kosten door prijsaanpassing aanvullend in rekening te brengen.

6.3         Indien tussen Leverancier en Afnemer een prijs in een andere valuta dan de Euro is overeengekomen en die andere valuta ten opzichte van de Euro in waarde daalt na het moment van de laatste (prijs)aanbieding van Leverancier, is Leverancier gerechtigd de prijs aan te passen voor zoveel als nodig is om de opgetreden waardedaling tot het moment van volledige betaling goed te maken.

6.4        De in onze online winkel vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten en de op het moment van facturering geldende wettelijke BTW. Vanaf een goederenwaarde van 50,-€ (plus BTW) is de levering vrij van verzendkosten binnen Nederland. Factuurbedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek te worden voldaan, tenzij vooruitbetaling is overeengekomen.

 

Artikel 7 Betaling en nakoming door Afnemer

7.1         Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de overeengekomen prijs zonder enige korting en verrekening binnen drie weken na de op de desbetreffende factuur vermelde factuurdatum geheel te worden voldaan door bijschrijving op de door Leverancier daarvoor opgegeven bankrekening. Leverancier is bevoegd ook voor deelleveranties facturen te zenden.

7.2         Tenzij Leverancier schriftelijk vooraf met uitstel van betaling heeft ingestemd, is Afnemer niet gerechtigd de betaling van de prijs op te schorten om de reden dat het door Leverancier geleverde of gepresteerde naar zijn mening ondeugdelijk is.

7.3         Vindt nakoming door Afnemer van zijn verplichtingen niet of niet tijdig plaats, dan is Leverancier, onverminderd zijn overige rechten uit de wet of overeenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, gerechtigd tot:

 1. opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ten aanzien waarvan Afnemer in gebreke is, alsmede van eventuele andere overeenkomsten met Afnemer;
 2. vergoeding van alle schade als gevolg van de niet nakoming. Voor zover de niet nakoming,

bestaat uit het achterwege blijven van betaling of niet tijdige betaling, zal genoemde vergoeding in ieder geval bestaan uit de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW en 6:120 lid 2 BW). De rente wordt verbeurd vanaf het moment, waarop Afnemer in gebreke is met betaling, tot het moment, waarop Afnemer geheel heeft voldaan wat hij aan Leverancier verschuldigd is. Telkens na afloop van een jaar wordt de in de vorige zin bedoelde rente ook verschuldigd over de reeds verbeurde maar nog niet voldane rente;

 1. vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke laatste kosten

geacht worden minimaal te bestaan uit 15% van hetgeen Afnemer niet tijdig heeft betaald en Leverancier opvordert.

7.4         Indien Leverancier reden heeft te twijfelen aan de nakoming door Afnemer van zijn verplichtingen - waarbij de navolgende omstandigheden aan de zijde van Afnemer in ieder geval een voldoende reden voor twijfel vormen: herhaalde nalatigheid in betaling, beslaglegging ten laste van Afnemer, surséance van betaling, faillissement, gehele of gedeeltelijke staking van het bedrijf -, wordt al hetgeen Afnemer aan Leverancier verschuldigd is terstond opeisbaar en is Leverancier bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat nakoming door Afnemer, inclusief volledige betaling, dan wel - naar genoegen van Leverancier - zekerheid voor de betaling, is afgerond. Vindt volledige betaling of genoegzame zekerheidstelling niet binnen veertien (14) kalenderdagen na het daartoe strekkende verzoek plaats, dan is Leverancier bevoegd om de betreffende overeenkomst voor ontbonden te verklaren onverminderd zijn recht op vergoeding van geleden en/of nog te lijden schade.

 

Artikel 8 Overmacht

8.1         Voor Leverancier gelden als overmacht omstandigheden van feitelijke, juridische of andere aard, die - al dan niet voorzienbaar - buiten zijn schuld de tijdige nakoming van de overeenkomst verhinderen of bijzonder bezwaarlijk doen zijn. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer: stakingen; bedrijfsbezettingen; productieonderbrekingen als gevolg van machinebreuk, storingen in toevoer van energie en water of brand e.d.; import-, export- en productieverboden en andere overheidsmaatregelen; transportbelemmeringen; tekort schieten van toeleveranciers en hulppersonen.

8.2         Doet zich aan de zijde van Leverancier een omstandigheid van overmacht voor, dan zal hij Afnemer hiervan met bekwame spoed in kennis stellen. Tenzij buiten twijfel is dat de overmachttoestand dertig volle werkdagen of langer gaat duren, worden de verplichtingen, waarvan  de  nakoming  door  overmacht  wordt  verhinderd  of  voor  Leverancier  bijzonder bezwaarlijk  wordt,  en  de  daartegen  overstaande,  nog  niet  nagekomen  verplichtingen opgeschort, zonder dat enig recht op schadevergoeding ontstaat. Zodra buiten iedere twijfel is dat  de  overmachttoestand  langer  dan  dertig  volle  werkdagen  zal  duren,  of  zodra  de overmachttoestand langer dan dertig volle werkdagen heeft geduurd, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst door middel van een tot de andere partij te richten schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat enig recht op schadevergoeding ontstaat.

 

Artikel 9 Montage, installatie en/of inbedrijfstelling

9.1                   Indien Leverancier zaken levert, draagt Leverancier voor de montage, installatie en/of inbedrijfstelling slechts zorg, indien en voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen.

9.2         Indien en voor zover Leverancier voor de montage, installatie en inbedrijfstelling zorg draagt, geldt het volgende:

 1. Afnemer verleent alle medewerking, die nodig is om Leverancier in staat te stellen de montage, installatie en/of inbedrijfstelling tijdig en deugdelijk te kunnen (doen) uitvoeren. Hij draagt tijdig in ieder geval zorg voor: een goede en veilige toegang tot de werkplek, zonodig ook buiten de bij Afnemer gebruikelijke werktijden; de aanwezigheid van vergunningen, voor zover voor de uitvoering van de werkzaamheden vereist; een losplaats alsook voldoende opslagruimte, voor zover nodig overdekt en afsluitbaar; de benodigde energie, water, brand- en smeerstoffen en, tenzij anders wordt overeengekomen, de benodigde ladders, steigers en ander door Leverancier aan te wijzen hulpmateriaal.
 2. Afnemer draagt er voor zorg, dat alle werkzaamheden, waarop door Leverancier bij de montage, installatie en/of inbedrijfstelling moet worden voortgebouwd en waarvan niet is overeengekomen dat zij door Leverancier worden uitgevoerd – bijvoorbeeld alle demontage werkzaamheden en alle elektricien- en loodgieterwerkzaamheden, alle grond-, metsel-, fundatie-, timmer- en schilderwerk en verder alle andere werkzaamheden van bouwkundige aard, tijdig en deugdelijk worden uitgevoerd. Afnemer pleegt regelmatig overleg met Leverancier en verschaft hem alle informatie nodig voor een goede afstemming op elkaar van de wederzijdse werkzaamheden.
 3. Afnemer verleent alle medewerking ter bewerkstelliging en handhaving van de veiligheid op de werkplek, daarbij mede in acht nemend de terzake geldende wettelijke en bedrijfsvoorschriften. In het bijzonder draagt hij zorg voor voorzieningen in verband met brand.

 

Artikel 10 Kwaliteit; keuring; herstel van gebreken; servicebeurten

10.1       Leverancier levert goederen en verricht werkzaamheden die voldoen aan de kwaliteitseisen, die uitdrukkelijk zijn overeengekomen, en aan de wettelijke voorschriften - met name die met betrekking tot bediening, gebruik op wegen en veiligheid - die ten tijde van de laatste aanbieding van Leverancier in Nederland van kracht zijn. Raakt Leverancier na de laatste aanbieding van hem maar vóór de aflevering bekend met nieuwe relevante wettelijke voorschriften in Nederland, dan meldt Leverancier dat aan Afnemer. In onderling overleg vindt, aanpassing van de door Leverancier te leveren prestatie plaats. De leveringstermijn wordt voor zoveel nodig aangepast en de voor Leverancier uit de aanpassing voortvloeiende extra-kosten komen voor rekening van Afnemer. Voor zover met betrekking tot te leveren goederen of te verrichten prestaties niet uitdrukkelijk kwaliteitseisen zijn overeengekomen, zal de kwaliteit van de te leveren goederen en prestaties niet liggen beneden de goede gemiddelde kwaliteit.

10.2       Voor zover een vergunning voor het bezit en/of gebruik van goederen is vereist, draagt Afnemer zelf zorg voor de verkrijging daarvan.

10.3       Na aflevering van goederen of na de mededeling van Leverancier aan Afnemer dat hij de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, dient Afnemer de goederen en/of werkzaamheden ten spoedigste maar in ieder geval binnen tien (10) werkdagen na de aflevering of de mededeling van Leverancier zorgvuldig op volledigheid en deugdelijkheid te controleren. Op tekorten en/of gebreken - (zijnde ieder niet voldoen aan het overeengekomene) - die Afnemer in de in de vorige zin genoemde periode bij een zorgvuldige controle had kunnen ontdekken of die hij heeft ontdekt maar vervolgens niet binnen één-en- twintig (21) kalenderdagen na de aflevering of de mededeling van Leverancier schriftelijk aan Leverancier heeft gemeld, kan hij tegenover Leverancier geen beroep meer doen. Een en ander geldt ook in geval van deelleveringen.

10.4       Tekorten of gebreken, waarvan bij de in 10.3 bedoelde controle blijkt en die tijdig schriftelijk aan Leverancier zijn gemeld, als ook tekorten of gebreken, die bij de in 10.3 bedoelde controle niet hadden kunnen worden ontdekt maar binnen zes maanden na de aflevering of de mededeling van Leverancier alsnog aan het licht treden en binnen tien (10) kalenderdagen na de ontdekking schriftelijk aan Leverancier worden gemeld, zal Leverancier voor zoveel mogelijk ongedaan maken door aanvulling of – naar zijn keuze van Leverancier

– herstel of vervanging. Voor zover hierna in 10.5 niet anders wordt bepaald, geschiedt dat ongedaan maken voor rekening van Leverancier.

10.5       Met betrekking tot het ongedaan maken van tekorten en gebreken gelden verder nog de volgende bepalingen:

 1. Leverancier zal zich inspannen om het ongedaan maken zo spoedig als bij de gegeven omstandigheden mogelijk is uit te (doen) voeren. Afnemer biedt alle daartoe vereiste medewerking.
 2. Het ongedaan maken geschiedt zoveel mogelijk op een door Leverancier daartoe aan te wijzen plaats. De goederen reizen naar en van die plaats voor rekening en risico van Afnemer.
 3. In geval van ongedaan maken buiten Nederland komen ook de reis- en verblijfkosten van hen, die onderzoek verrichten en het ongedaan maken uitvoeren, voor rekening van Afnemer.
 4. Goederen of onderdelen, die bij vervanging vrij komen, worden automatisch eigendom van Leverancier.
 5. Doen zich tekorten of gebreken voor met betrekking tot goederen, die Leverancier van derden heeft verkregen, of met betrekking tot werkzaamheden, die Leverancier door derden heeft doen uitvoeren, dan - onverminderd het in 10.3 bepaalde - geschiedt het ongedaan maken daarvan slechts kosteloos, voor zover de derde de kosten van ongedaan maken voor zijn rekening neemt.
 6. Afnemer heeft geen recht jegens Leverancier op ongedaan maken van tekorten en gebreken, waarvan aannemelijk is dat zij het gevolg zijn van normale slijtage, van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik- van gebruik niet overeenkomstig de bestemming- of van het niet (juist) opvolgen van bepaalde aanwijzingen dan wel instructies van Leverancier.
 7. Het recht van Afnemer jegens Leverancier op ongedaan maken van tekorten en gebreken vervalt, wanneer Afnemer het ongedaan maken zonder voorafgaande toestemming van Leverancier zelf uitvoert of door een derde doet uitvoeren.
 8. Het zich voordoen van tekorten of gebreken vormt geen grond voor opschorting van de betalingsverplichting van Afnemer jegens Leverancier. Komt Afnemer ook na een schriftelijke aanmaning daartoe zijn betalingsverplichting niet na, dan brengt dat verval van zijn recht op herstel van tekorten en gebreken mee.

10.6                 Indien Afnemer reclameert ter zake van een tekort of gebrek dat niet of slechts tegen voor Leverancier onevenredig hoge kosten ongedaan kan worden gemaakt, is Leverancier niet tot het ongedaan maken van het gebrek of tekort gehouden. In dat geval wordt de prijs voor het geleverde verminderd, welke vermindering zoveel mogelijk op basis van overleg tussen Leverancier en Afnemer en met inachtneming van de bij het sluiten van de betreffende overeenkomst gehanteerde eenheidsprijzen wordt vastgesteld, of kan de betreffende overeenkomst door ieder van de partijen schriftelijk voor ontbonden worden verklaard. Afnemer is uitsluitend gerechtigd de betreffende overeenkomst voor ontbonden te verklaren, indien het niet ongedaan te maken tekort of gebrek voor hem zo bezwaarlijk is dat ook ondanks een prijsvermindering handhaving van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

10.7       Het zich voordoen van tekorten of gebreken, ten aanzien waarvan Leverancier een plicht tot ongedaan maken heeft, kan - buiten het in 10.6 genoemde geval - pas dan een grond voor ontbinding door Afnemer van de betrokken overeenkomst vormen, wanneer Leverancier ook na een schriftelijke aanmaning daartoe nalaat om binnen een alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijke termijn het tekort of gebrek alsnog ongedaan te maken.

10.8       Afnemer heeft met betrekking tot te leveren voertuigen, machines en installaties recht op gratis onderhoudsbeurten, voor zover dat bij het sluiten van de betreffende overeenkomst is overeengekomen.

10.9       Iedere vordering van Afnemer ter zake van nakoming, vernietiging of ontbinding van de overeenkomst vervalt, indien hij niet op rechtsgeldige wijze tegen Leverancier een rechtsvordering aanhangig heeft gemaakt binnen zes (6) maanden, nadat hij overeenkomstig het in 10.3 en 10.4 bepaalde een tekort of gebrek tijdig heeft gemeld.

 

Artikel 11 Strijd met industriële/intellectuele eigendomsrechten

11.1       Leverancier is verplicht goederen te leveren, die in Nederland geen inbreuk maken op industriële of intellectuele eigendomsrechten van derden. Wordt Afnemer door een derde aangesproken in verband met strijd in Nederland met een industrieel of intellectueel eigendomsrecht, dan stelt hij Leverancier hiervan onverwijld in kennis en laat hij aan Leverancier de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde over. Acht Leverancier de aanwezigheid van strijd in Nederland met een industrieel of intellectueel recht aannemelijk, dan is Leverancier gerechtigd – naar zijn keuze en overigens in overleg met Afnemer – om de inbreuk op te heffen door aanpassing of vervanging van de betrokken zaak of door verwerving van een licentie dan wel om de betrokken zaak terug te nemen tegen terugbetaling van de ervoor ontvangen koopprijs. De kosten van de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde komen voor rekening van Leverancier, die voor het overige niet tot vergoeding van enige schade is gehouden.

11.2       Wanneer Leverancier ter uitvoering van een overeenkomst met Afnemer gebruik maakt van materialen, tekeningen, modellen, instructies e.d. van of vanwege Afnemer en een derde Leverancier aanspreekt - wegens inbreuk op een industrieel of intellectueel recht in verband met het gebruik van materialen, tekeningen, modellen, instructies e.d. van of vanwege Afnemer, stelt hij Afnemer hiervan onverwijld in kennis. Leverancier laat de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde aan Afnemer over, die alle met de aanspraak van de derde verband houdende kosten en schade van hemzelf en van Leverancier voor zijn rekening neemt. Leverancier is bevoegd hetzij de uitvoering van de betrokken overeenkomst op te schorten in afwachting van het resultaat van het optreden van Afnemer tegenover de derde, hetzij de betrokken overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid voor schade

12.1       Voor de aansprakelijkheid van Leverancier jegens Afnemer voor schade, die Afnemer lijdt als gevolg van een tekortkoming in de nakoming of onrechtmatige daad van Leverancier, gelden de volgende bepalingen:

 1. Voor schade bestaande uit letsel of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, en daaruit voortvloeiende schade heeft Afnemer recht op een vergoeding voor zover Leverancier ter zake een uitkering onder een aansprakelijkheidsverzekering kan verkrijgen, met dien verstande dat per schadegeval een maximum van Euro 1.125.000,- geldt.
 2. Voor schade bestaande uit beschadiging of geheel of gedeeltelijk verlies van een zaak en daaruit voortvloeiende schade heeft Afnemer recht op een vergoeding voor zover Leverancier terzake een uitkering onder een aansprakelijkheidsverzekering kan verkrijgen, met dien verstande dat hiervoor per schadegeval of reeks met elkaar samenhangende schadegevallen een maximum van Euro 45.450,- geldt.
 3. Voor andere schade dan hiervoor onder a. en b. genoemd heeft Afnemer geen recht op een vergoeding, tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van enkel het leidinggevend personeel van Leverancier.
 4. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, die aan het licht treedt twaalf (12) maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis, die rechtens aan Leverancier is toe te rekenen. Onverminderd het in de vorige zin bepaalde, vervalt een vordering tot schadevergoeding indien binnen zes (6) maanden nadat schade aan het licht is getreden, terzake geen rechtsvordering tegen Leverancier aanhangig is gemaakt.
 5. Afnemer zal Leverancier vrijwaren tegen alle vorderingen van derden, ongeacht op welke grond, in verband met de door Leverancier aan Afnemer geleverde goederen en diensten of verrichte werkzaamheden, tenzij en voor zover Afnemer aantoont dat er geen verband bestaat tussen de vordering van de derde met enige omstandigheid die voor risico van de Afnemer komt.
 6. Indien Afnemer Leverancier op grond van een van een derde overgenomen vordering aanspreekt tot vergoeding van schade, bij de veroorzaking waarvan Leverancier op enigerlei wijze direct of indirect is betrokken, kan Leverancier zich tegenover Afnemer ook op bovenstaande bepalingen beroepen.
 7. De bovenstaande bepalingen gelden mede ten behoeve van de personen, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van jegens Afnemer bestaande verplichtingen van Leverancier.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

13.1       Op de rechtsverhouding(en) tussen Leverancier en Afnemer is exclusief het Nederlandse materiële recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag van 11 april 1980, op

1 januari 1992 voor Nederland in werking getreden, blijft buiten toepassing.

13.2       Voor zover dwingende wetsbepalingen niet anders meebrengen en partijen ook niet alsnog arbitrage overeenkomen, is de rechter, binnen wiens ressort Leverancier zijn hoofdvestiging heeft, bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, die tussen Leverancier en Afnemer over of samenhangend met een rechtsverhouding tussen hen rijzen en niet in der minne kunnen worden opgelost. Leverancier blijft echter bevoegd Afnemer ook in rechte aan te spreken – naar keuze van Leverancier - bij de rechter in wiens ressort de hoofdvestiging van Afnemer dan wel die nevenvestiging van Afnemer, die nauw bij het geschil is betrokken, is gelegen.

13.3                 Komen partijen alsnog arbitrage overeen, dan zal die arbitrage, tenzij alsdan anders wordt overeengekomen, worden beheerst door de alsdan geldende arbitrageregels van de Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en –Handel te ’s-Gravenhage.

Privacy Policy, Veiligheids- & Cookieverklaring

Privacy-, Veiligheids- & Cookieverklaring

 

Jungheinrich Nederland BV en haar gelieerde vennootschappen (hierna gezamenlijk te noemen: Jungheinrich) zijn zich van de vertrouwelijkheid van uw gegevens bewust.

 

Hieronder wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen op www.profishop.nl, hoe we uw gegevens tijdens het aanmeld- en bestelproces beveiligen, of we cookies en vergelijkbare technieken gebruiken, voor welke doelen we dit doen en hoe we de gegevens krijgen.

 

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebt u verschillende rechten. Deze omvatten het recht om bezwaar aan te tekenen tegen specifieke soorten van gegevensverwerking, met name gegevensverwerking voor reclamedoeleinden. Meer informatie hierover is te vinden in de sectie over uw rechten.

 

Als u vragen heeft met betrekking tot onze privacyverklaring, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Jungheinrich AG
Functionaris Gegevensbescherming
Frank Jastrob
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg

datenschutz@jungheinrich.de

 

Doeleinden van gegevensverzameling

Algemene informatie

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen, bewaard en verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de verkoop van het producten- en dienstenprogramma van Jungheinrich en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en marketing- en salesactiviteiten. Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

 

Gegevens worden alleen aan derden doorgegeven in overeenstemming met de wettelijke regelgeving (op basis van onze gerechtvaardigde belangen en ten behoeve van de uitvoering van overeenkomsten) en alleen zoals uiteengezet in deze Privacy-, Veiligheids- & Cookieverklaring. Wanneer we derden gebruiken om onze diensten te verlenen, nemen we passende juridische voorzorgsmaatregelen en technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 

Met uitzondering van verwerkingen die zijn vermeld in deze Privacy-, Veiligheids- & Cookieverklaring , geven we uw gegevens niet door aan ontvangers buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

 

Toegang tot onze websites

Wanneer u onze websites bezoekt, verzendt de browser die u gebruikt automatisch informatie naar onze server. De informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een logbestand. Wij hebben hier geen invloed op. De volgende informatie wordt opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

 • Het IP adres van het apparaat waarmee u onze website bezoekt
 • Dag en tijd van de aanvraag
 • Naam en URL van het geopende bestand
 • Website die wordt gebruikt voor toegang (verwijzende URL)
 • De browser die u hebt gebruikt, het besturingssysteem van uw apparaat en de naam van uw internetprovider.

 

We gebruiken de hierboven vermelde gegevens om:

 

 • Ervoor te zorgen dat een soepele verbinding tot stand komt
 • Ervoor te zorgen dat onze websites prettig in gebruik zijn
 • Systeemveiligheid en stabiliteit te beoordelen

 

De verzamelde gegevens geven geen directe indicatie van uw identiteit en wij trekken hieruit geen conclusies. We gebruiken ook cookies en vergelijkbare middelen, targeting methoden en social media plug-ins op onze websites. De procedure en hoe uw data wordt gebruikt, wordt verder toegelicht in de secties over cookies.

 

Nieuwsbrief

Met onze PROFISHOP nieuwsbrief willen wij geïnteresseerden informeren over producten en diensten van Jungheinrich PROFISHOP, onze aanbiedingen en relevante achtergrondinformatie. Als u uw e-mailadres en voor – en achternaam hebt ingevuld, op de knop ‘aanmelden’ hebt gedrukt en uw inschrijving opnieuw heeft bevestigd via die link die u op het opgegeven e-mailadres is toegestuurd (dubbele opt-in), zullen wij uw e-mailadres verwerken en gebruiken om u regelmatig de PROFISHOP nieuwsbrief te sturen.

Klanten van wie het e-mailadres bij Jungheinrich PROFISHOP bekend is, dan wel relaties die zich via de website aanmelden voor de PROFISHOP nieuwsbrief, kunnen deze ontvangen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt verstrekt aan de leveranciers die de verzending van de nieuwsbrieven voor ons verzorgen en uitsluitend voor dat doel. Verdere vertrekking aan derden van het abonneebestand is uitgesloten.

U heeft het recht om op elk willekeurig moment u af te melden op onze PROFISHOP nieuwsbrief. Hiervoor kunt u het uitschrijvingsformulier gebruiken. Ook in de nieuwsbrief zelf vindt u een link om u af te melden.

 

Contact

Wanneer u een contact-, bestel-, download- of aanmeldformulier op onze websites invult, ons een e-mail stuurt of een bestelling plaatst via onze webshop, worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard en gebruikt voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw contactaanvraag, bestelling of verzoek. De gegevens kunnen worden verstrekt aan derden die zijn betrokken bij de levering van bestelde goederen dan wel anderszins bij de uitvoering van de opdracht.

 

De gegevens kunnen tevens worden verstrekt aan onze partner die in opdracht van Jungheinrich kredietwaardigheidsonderzoeken uitvoert en – indien u gebruik maakt van een online betaalmogelijkheid – onze partner die de online betalingen via iDEAL, creditcard of PayPal voor ons afwikkelt. Voor online betalingen heeft onze partner uw naam, adres, rekeningnummer of creditcardnummer (inclusief vervaldatum), het factuurbedrag, de valutaeenheid en een transactienummer nodig. De betalingsgegevens worden aan ons doorgegeven en door ons opgeslagen in onze administratie, om de betaling aan uw order te kunnen koppelen. Onze partner voor de betalingsafwikkeling kan voor de afwikkelingen ook onderaannemers of leveranciers inschakelen. Wanneer u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze betalingspartner, kunt u zich wenden tot Novalnet AG: datenschutz@novalnet.de

 

Wij gebruiken uw gegevens ook om u een zo persoonlijk mogelijke oriëntatie- en aankoopervaring te bieden. We passen onze communicatie (bijvoorbeeld direct-mailings, e-mails en telefonische marketing) aan op uw interesses. Wij gebruiken daarvoor tevens gegevens, bewaard in cookies, van uw IP-adres, surf-, download- en zoekgedrag. De procedure en hoe data uit cookies en vergelijkbare technieken wordt gebruikt, wordt verder toegelicht in de secties over cookies. De gegevens kunnen worden verstrekt aan leveranciers voor de uitvoering van dergelijke communicatie in opdracht van Jungheinrich.

 

Wanneer u een inlog-account creëert in onze webshop, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard en gebruikt zodat u bij toekomstige bezoeken niet opnieuw uw gegevens hoeft in te geven.

 

Reacties op artikelen op www.intralogistiek.nl kunnen worden gepubliceerd op dezelfde website.

 

Persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen in ons Customer Relationship Management systeem (CRM-systeem) of een vergelijkbare opzet daarvan. In Nederland gebruiken we het CRM-systeem "SAP Hybris Cloud for Customer" en "SAP CRM" dat door SAP wordt geleverd voor een efficiënte en snelle verwerking van (persoons-)gegevens. Hiervoor hebben we een contract gesloten met de aanbieder in overeenstemming met art. 28 van de AVG, die hen verplicht de persoonsgegevens alleen in overeenstemming met onze instructies te verwerken en te voldoen aan de privacyregels van de EU.

 

Beveiliging van uw gegevens

Alle gegevens die persoonlijk door u zijn verzonden, inclusief uw betalingsgegevens, worden met behulp van SSL (Secure Socket Layer) verstuurd. SSL is een veilige en beproefde standaard, die bijvoorbeeld ook wordt gebruikt voor online bankieren. Manieren om een veilige SSL-verbinding te identificeren, zijn ‘https://’ in de adresbalk van uw browser en het hangslotsymbool in het onderste gedeelte van uw browser. We gebruiken technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens die we opslaan, te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en tegen ongeoorloofde toegang door derden.

 

Uw account op www.profishop.nl is uitsluitend na het ingeven van uw persoonlijke wachtwoord toegankelijk. U dient uw toegangsgegevens te allen tijde als vertrouwelijk te behandelen en uw browser af te sluiten zodra u de communicatie met ons afgerond heeft – vooral wanneer u uw apparaat samen met andere personen gebruikt.

Uw rechten

Overzicht

U mag te allen tijde eerder gegeven toestemmingen voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Voor zover wet- en regelgeving dit niet beperkten, hebt u verder het recht:

 

 • Op informatie over de persoonsgegevens die we van u hebben opgeslagen
 • Op correctie van onjuiste of onvolledige gegevens
 • Op verwijdering van uw persoonsgegevens, tenzij wegens wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen aan een langere opslag van gegevens moet worden voldaan
 • Om de verwerking van uw gegevens te beperken
 • Op gegevensoverdracht
 • Om een klacht in te dienen bij toezichthoudende instanties

 

Herroepingsrecht

U mag de verwerking van uw persoonsgegevens weigeren of uw toestemming intrekken. Als u niet wenst dat wij uw persoonsgegevens verwerken, stuurt u dan een e-mail aan privacy@jungheinrich.nl

 

Wettelijk voorgeschreven verwerkingen van uw persoonsgegevens vallen uiteraard niet onder dit recht.

 

Cookies

Met behulp van cookies en vergelijkbare technieken zoals JavaScript en web beacons (hierna gezamenlijk te noemen: cookies) zorgen we er onder andere voor dat u bij een bezoek aan Jungheinrich websites niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Bovendien maken cookies het mogelijk om in te loggen in onze webshop. We maken het surfen op onze websites makkelijker voor u en kunnen cookies gebruiken om u, op basis van getoonde interesse, relevante promoties of informatie aan te bieden via verschillende communicatiemiddelen.

 

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zodanig configureren, dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat een nieuwe cookie wordt gemaakt. Cookies volledig deactiveren kan echter betekenen dat u niet alle functies op onze websites kunt gebruiken. Opslagperiodes voor cookies zijn afhankelijk van hun doel en zijn niet allemaal hetzelfde.

Overzicht van de op deze website gebruikte cookies:

Cookie Cookie type Tijd Opt-Out Link
"ANALYTICS_COOKIES_ALLOWED" functioneel 3 maanden Noodzakelijk voor het gebruik van deze website
"REMARKETING_COOKIES_ALLOWED" functioneel 3 maanden Noodzakelijk voor het gebruik van deze website
"THIRD_PARTY_COOKIES_ALLOWED" functioneel 3 maanden Noodzakelijk voor het gebruik van deze website
Warenkorb functioneel 30 dagen Noodzakelijk voor het gebruik van deze website
ishop.usertype functioneel 3 maanden Noodzakelijk voor het gebruik van deze website
LastSeen functioneel 30 dagen Noodzakelijk voor het gebruik van deze website
rememberMe functioneel 30 dagen Noodzakelijk voor het gebruik van deze website
WISHLIST functioneel 30 dagen Noodzakelijk voor het gebruik van deze website
Google Tag Manager functioneel 10 minuten Opt-Out
Google Analytics Analytisch 2 jaar Opt-Out
Google Adwords Analytisch 30 dagen Opt-Out
Hotjar Analytisch 1 jaar Opt-Out
Matelso Analytisch 30 dagen -
Optimizely Analytisch 10 jaar Opt-Out
Facebook Marketing 1 jaar Opt-Out
Criteo Marketing 1 jaar Opt-Out
Emarsys (Webextend) Marketing 1 jaar volgt
Bing Analytisch 1 jaar Opt-Out
Doubleclick Analytisch en Marketing 1 jaar volgt

Functionele cookies

Op basis van onze gerechtvaardigde belangen hanteren wij functionele cookies op deze website.

 

Toestemmingscookie

De toestemmingscookie onthoudt of u toestemming geeft voor het gebruik van marketing cookies. De toestemmingscookie voorkomt dat u bij elk nieuw bezoek aan een pagina opnieuw gevraagd wordt om toestemming voor het gebruik van cookies. We adviseren u het gebruik van alle cookies toe te staan voor een optimaal gebruik van onze websites.

Cookie verloopt na: 3 maanden

Sessiecookie

Deze cookie zorgt ervoor dat u herkend wordt als afzonderlijke bezoeker op de website en wordt gebruikt voor het probleemloos functioneren. De cookie vervalt na het einde van uw bezoek.

Cookie verloopt na: einde bezoek

Taal

De taalcookie herkent en onthoudt uw taalvoorkeur. Bepaalde website-elementen kunnen hiermee in uw voorkeurstaal worden weergegeven.

Cookie verloopt na: 30 dagen

Log-in

De log-in cookie onthoudt uw aanmelding. Zonder deze cookie is inloggen in de webshop met het bijbehorende gemak niet mogelijk. Door inloggen worden uw adresgegevens en artikelen in de winkelwagen onthouden, zodat u deze niet bij elk nieuw bezoek opnieuw hoeft in te geven. U kunt de webshop echter ook gebruiken zonder daarop in te loggen.

Cookie verloopt na: 30 dagen

Winkelwagen

De winkelwagen-cookie onthoudt welke producten in uw winkelwagen liggen. Zonder deze cookie kunt u geen producten bestellen of in uw winkelwagen stoppen. U kunt het gebruik van deze cookie uitsluitend weigeren via uw browserinstellingen. Zonder deze cookie functioneert de webshop echter niet.

Cookie verloopt na: 30 dagen

 

Analytische cookies

Op basis van onze gerechtvaardigde belangen hanteren wij analytische cookies op deze website.

 

Traffic channel tracking met "jh_medium"

We gebruiken de cookie "JH_Medium" om de bron van uw bezoek op te slaan bij uw bezoek aan onze startpagina. Dit betekent dat we een script gebruiken dat we hebben ontwikkeld om analyse mogelijk te maken. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen, er worden geen IP-adressen opgeslagen en er wordt geen gebruiksgedrag geanalyseerd.

Cookie verloopt na: 182 dagen

Google Analytics en Google Optimize

Doel: We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. ("Google"), om het gebruik van Jungheinrich websites te meten. Denk hierbij aan o.a. bezoekersaantallen, populaire onderwerpen en bezoektijden. Op deze manier kunnen we de werking en inhoud van Jungheinrich websites beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers. Daarnaast gebruiken wij de extensie Google Optimize. Er worden anonieme gebruiksprofielen gemaakt. De volgende informatie wordt door de cookie gegenereerd over uw gebruik:

 • Het door u gebruikte Browser type/versie
 • Uw besturingssysteem
 • Verwijzende URL (de eerder bezochte webpagina)
 • Hostnaam van uw apparaat (IP-adres)
 • Tijd van het serververzoek

 

Deze informatie wordt naar een Google server in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Google is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Uw IP-adres wordt afgeschermd door Google in de lidstaten van de Europese Unie en in landen aangesloten bij de Europese Economische Ruimte (EER). Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Cookie verloopt na: 2 jaar

 

Met de volgende plug-in kunt u voorkomen dat cookies gegevens over het gebruik van websites (inclusief uw IP-adres) voor Google verzamelen: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Alternatief voor deze browser plug-in, of voor browsers op mobiele apparaten, kunt u een opt-out cookie instellen, dat de toekomstige dataverzameling van Google Analytics op deze website verhindert: javascript:gaOptout()

Google Adwords

Doel: Google Adwords is een advertentiedienst aangeboden door Google Inc. Om te bepalen welke advertentie(klikken) hebben geleid tot een aanvraag, aankoop, bestelling of download, worden conversiecodes gebruikt. Hierdoor kunnen we de effectiviteit van onze advertenties vergroten. We slaan ook de gclid-parameter van Google op in de "jh_medium" -cookie om het succes van onze online advertenties te evalueren.

Cookie verloopt na: 30 dagen

Cookie gclid-parameter verloopt na: 90 dagen

 

Google kan deze informatie aan derden overdragen indien dit wettelijk vereist is of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres onder geen enkele voorwaarde aan andere gegevens van Google koppelen.

 

U kunt het gebruik van deze cookies door Google uitschakelen door naar de pagina te gaan voor het deactiveren van Google-advertenties.

Doubleclick

Google gebruikt een DoubleClick-cookie op websites in het Google Netwerk en voor specifieke Google-services om klanten en uitgevers van AdWords te ondersteunen bij het plaatsen en beheren van advertenties. Wanneer u een website in het netwerk van Google bezoekt en op een advertentie klikt, kan er een DoubleClick-cookie in uw browser worden geplaatst. De DoubleClick-cookie-ID die aan uw browser wordt toegewezen, wordt vervolgens ook gebruikt bij het bezoeken van andere websites waarop het advertentieprogramma DoubleClick wordt gebruikt. Als uw browser al een DoubleClick-cookie heeft, wordt er geen andere DoubleClick-cookie toegewezen.

 

Meer informatie over het gebruik van DoubleClick-cookies in combinatie met Adwords is te vinden op de volgende website: http://www.google.com/doubleclick/. U kunt de DoubleClick-cookie deactiveren en in de toekomst weigeren door op de volgende link te klikken: http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html

Bing

Doel: Bing is een advertentiedienst aangeboden door Microsoft Corporation (“Microsoft) Om te bepalen welke advertentie(klikken) hebben geleid tot een aanvraag, aankoop, bestelling of download, worden conversiecodes gebruikt. Hierdoor kunnen we de effectiviteit van onze advertenties vergroten.

Cookie verloopt na: 25 dagen

 

Microsoft is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Optimizely

Doel: We gebruiken de software Optimizely voor het testen van verschillende varianten uiterlijk van de website. Zo kunnen we de effectiviteit en het gebruiksgemak van onze websites vergroten. Een cookie onthoudt welke varianten van pagina’s u heeft gezien. Om te bepalen welke varianten hebben geleid tot een aanvraag, aankoop, bestelling of download, worden verder conversiecodes gebruikt.

Cookie verloopt na: 10 jaar

HotJar

Doel: De analyse software van HotJar helpt ons om de gebruikservaring en gebruiksvriendelijkheid van deze website te evalueren en verbeteren. We registreren daartoe uw muisklikken en scrollbewegingen. Ook uw toetsenbordgebruik kann worden opgeslagen. De gegevens zijn anoniem en niet te herleiden tot personen of apparaten.

Cookie verloopt na: 1 jaar

Marketing cookies

Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (‘opt-in’) hanteren wij marketing cookies op deze website.

 

Google Remarketing

Doel: De remarketing cookie van Google Inc. (“Google”) houdt bij welke producten en diensten u op onze website bekijkt. Daardoor zijn we in staat om u relevantere advertenties te tonen op websites van derden in het netwerk van Google. Ook zorgt de cookie ervoor dat het aantal keren dat u een advertentie van ons te zien krijgt, begrensd wordt.

Cookie verloopt na: 10 jaar

 

Als u geen op interesse gebaseerde advertenties wilt zien, kunt u de Google Remarketing-trackingcookie deactiveren door op de volgende link te klikken: http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html

Facebook Remarketing

Doel: De ‘pixel’ van Facebook Inc. (“Facebook”) houdt bij welke producten en diensten u op onze website bekijkt. Daardoor zijn we in staat om u relevantere advertenties te tonen binnen applicaties en op websites van Facebook en derden in het netwerk van Google. Ook zorgt de pixel ervoor dat het aantal keren dat u een advertentie van ons te zien krijgt, begrensd wordt. Wanneer u marketingcookies accepteert, wordt de pixel toegevoegd aan de pagina’s op deze website.

De gegevens die we op deze manier ontvangen zijn anoniem, wat betekent dat we geen persoonlijke gegevens zien. Deze gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook. Facebook kan deze gegevens koppelen aan uw Facebook-account en het ook gebruiken voor eigen advertentiedoeleinden, in overeenstemming met het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Cookie verloopt na: n.v.t.

 

Facebook is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

U kunt voorkomen dat Facebook en haar partners advertenties plaatsen door de instellingen voor Facebook-advertenties te bewerken via de volgende link: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

 

Intrekken van de toestemming voor het gebruik van marketingcookies

U kunt uw toestemming voor het gebruik van marketingcookies door websites van Jungheinrich te allen tijde intrekken door deze te verwijderen in uw browser. De wijze waarop, is afhankelijk van uw type browser. Op de website van de Consumentenbond (https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen) vindt u een handleiding voor het verwijderen van cookies in de meest gebruikte browsers.

 

Embedding van video’s, diensten en inhoud van derden

Algemeen

Om ons bedrijf meer bekendheid te geven (onderdeel van onze gerechtvaardigde belangen), gebruiken we op onze websites plug-ins van sociale netwerken, zoals, zonder hiertoe te zijn beperkt: Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+. Op grond van onze gerechtvaardigde belangen gebruiken we ook content en diensten van derden binnen onze websites om de informatie op onze websites te verrijken, bijvoorbeeld, zonder hiertoe te zijn beperkt: video's, landkaarten en lettertypen. Deze content, diensten en plug-ins, worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door deze sociale netwerken. Als u met een druk op een knop een video afspeelt of informatie deelt, wordt door het betreffende sociale netwerk een cookie geplaatst. De verantwoordelijkheid voor de privacy moet worden gewaarborgd door de betreffende aanbieder van de content, dienst of plug-in.

 

Social Media

Facebook

De plug-ins van Facebook kunnen interactieve elementen of inhoud zijn (bijv. video's, afbeeldingen of tekst) en kunnen worden herkend door een van de Facebook-logo's (witte "f" op blauwe tegel, de term "Vind ik leuk" of een "duim omhoog"-symbool) of door de toevoeging van de zinsnede "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van Facebook sociale plug-ins zijn hier te zien: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

 

Facebook is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Als u een functie opent die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw apparaat rechtstreeks verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Facebook naar uw apparaat verzonden. Daarbij kunnen gebruiksprofielen worden gemaakt op basis van de verwerkte gegevens. We hebben geen controle over de reikwijdte van gegevens die Facebook met deze plug-in verzamelt en we informeren u als zodanig op basis van ons kennisniveau.

 

Door het gebruik van een functie met de plug-in, wordt Facebook geïnformeerd dat u toegang heeft gekregen tot de corresponderende pagina op onze website. Als u op Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Bij interactie met de plug-ins, bijvoorbeeld een klik op de knop ‘Vind ik leuk’ of ‘Voeg een opmerking’ toe, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als u geen Facebook-account hebt, is het nog steeds mogelijk dat Facebook het IP-adres van u kent en opslaat.

 

Voor meer informatie over deze gegevensverwerking gaat u naar de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Als u een Facebook-account hebt en niet wil dat Facebook via onze websites gegevens over u verzamelt en deze koppelt aan uw accountgegevens op Facebook, kunt u zich bij Facebook afmelden en uw cookies verwijderen voordat u gebruik maakt van onze websites. Via de volgende links kunt u uw instellingen wijzigen of het het gebruik van gegevens voor commerciële doeleinden weigeren: https://www.facebook.com/settings?tab=ads, via de Amerikaanse website https://www.aboutads.info of de EU-site https://www.youronlinechoices.com. De instellingen zijn van toepassing op alle apparaten, zoals desktopcomputers en smartphones.

LinkedIn

Wanneer u een pagina met een LinkedIn-functie opent, wordt een verbinding gemaakt met LinkedIn-servers. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze internetpagina's hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de LinkedIn-knop "Recommend" klikt en u bent aangemeld met uw LinkedIn-account, kan LinkedIn deze actie aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij ontvangen geen informatie ontvangen over de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn.

 

Voor meer informatie over deze gegevensverwerking gaat u naar de privacyverklaring van Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Via de volgende link kunt u zich afmelden voor de cookies van LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

Diensten en inhoud van derden

Google Tag Manager

We gebruiken de software Google Tag Manager voor het plaatsen en beheren van verschillende website-tags via één interface. Er worden geen cookies van Google Tag Manager zelf geplaatst en er worden geen persoonlijke gegevens vastgelegd, maar de software kan wel andere tags activeren die gegevens kunnen vastleggen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Meer informatie over Google Tag Manager is te vinden via de volgende link: https://www.google.nl/tagmanager/use-policy.html.

 

Wanneer u op deze opt-out link klikt, wordt een deactivatie cookie opgeslagen waarna Google Tag Manager geen tags meer zal plaatsen.

YouTube

We sluiten functies van YouTube in op onze websites om video's weer te geven en af te spelen. Deze functies worden geleverd door YouTube.

 

Wij gebruiken een modus met extra privacy waarbij, volgens informatie van YouTube, er alleen persoonsgegevens worden opgeslagen wanneer u het afspelen van een video start. YouTube gebruikt cookies om informatie over uw gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens YouTube wordt dit onder meer gebruikt om videostatistieken te maken, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Ongeacht of de video wel of niet wordt afgespeeld, wordt er een verbinding met het Google-advertentienetwerk tot stand gebracht wat mogelijk tot een verdere gegevensverwerking leiden kan. Wij hebben daarop geen invloed.

 

Voor meer informatie over deze gegevensverwerking gaat u naar de privacyverklaring van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

 

Aanpassen van deze verklaring

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy-, Veiligheids- & Cookieverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy-, Veiligheids- & Cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende verklaring op de hoogte bent.

 

Vragen? E-mail uw vraag naar privacy@jungheinrich.nl of bel 0172 44 67 89.

Online beslechting platform

De Europese Commissie biedt een platform om online geschillen op te lossen. U bereikt het platform via: http://ec.europa.eu/consumers/odr