Jungheinrich PROFISHOP levert uitsluitend aan bedrijven en andere zelfstandigen in Nederland.
Voorwaarden en privacy
Hier vindt u alles over voorwaarden en privacy.
Aanvullende Leveringsvoorwaarden

Algemeen

 1. Deze Aanvullende Leveringsvoorwaarden Jungheinrich PROFISHOP zijn aanvullend op de Algemene Leveringsvoorwaarden vastgesteld door de Vereniging van Fabrikanten van en Handelaren in Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmiddelen B.M.W.T. gevestigd te ’s-Gravenhage (hierna BMWT-leveringsvoorwaarden) en van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van producten en diensten door Leverancier via de Jungheinrich PROFISHOP.
 2. Tenzij hiervan in deze Aanvullende Voorwaarden Jungheinrich PROFISHOP wordt afgeweken, gelden de BMWT-leveringsvoorwaarden.
 3. Deze Aanvullende Leveringsvoorwaarden Jungheinrich PROFISHOP treden in werking per 01.05.2013.

 

Artikel 1. Begripsbepaling

De in de BMWT-leveringsvoorwaarden gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in de Aanvullende Leveringsvoorwaarden Jungheinrich PROFISHOP, tenzij daarvan in de Aanvullende Leveringsvoorwaarden Jungheinrich PROFISHOP uitdrukkelijk wordt afgeweken. Als deze met een hoofdletter zijn geschreven wordt in deze Aanvullende Voorwaarden Jungheinrich PROFISHOP met de onderstaande begrippen, in meervoud of enkelvoud, het volgende bedoeld:

 

Aanvullende Leveringsvoorwaarden Jungheinrich PROFISHOP:

De onderhavige Aanvullende Leveringsvoorwaarden Jungheinrich PROFISHOP.

BMWT-leveringsvoorwaarden:

De Algemene Leveringsvoorwaarden vastgesteld door de Vereniging van Fabrikanten van en Handelaren in Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmiddelen B.M.W.T. gevestigd te ’s-Gravenhage.

Jungheinrich PROFISHOP:

De online webwinkel van Jungheinrich Nederland BV

 

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Jungheinrich Nederland BV - Jungheinrich PROFISHOP;

Bezoekadres:                         H.A. Lorentzweg 3

                                               2408 AS Alphen aan den Rijn

Postadres:                              Postbus 231

                                               2400 AE Alphen aan den Rijn

Telefoonnummer :                   088 - 9008800

                                               Jungheinrich PROFISHOP is te bereiken op werkdagen
                                               van 08:00 uur tot 17.30 uur.

E-mailadres:                           profishop@jungheinrich.nl

KvK-nummer:                         28028730

BTW-identificatienr.:                NL 003439975B01

 

Artikel 3. Toepassingsgebied

 1. Leverancier levert uitsluitend aan in Nederland gevestigde bedrijven en uitsluitend binnen de landsgrenzen van Nederland.
 2. Met het verschijnen van de thans actuele catalogus verliezen alle prijsopgaven en beschrijvingen van producten en diensten (hierna producten) in vroegere catalogi hun geldigheid.

 

Artikel 4. Totstandkoming en onderwerp van de overeenkomst

 1. Bestellingen worden binnen vier weken in behandeling genomen.
 2. Overeenkomsten komen tot stand middels een schriftelijke of elektronische orderbevestiging die Leverancier de Afnemer langs de in de handel gebruikelijke verzendingswijze (bijv. e-mail, brief, fax) doet toekomen. De bevestiging van de order vindt eveneens plaats door met behulp van de daarvoor in de website ingebouwde bevestigingsknop de order elektronisch te plaatsen en de vervolgstappen voor het elektronisch bestellen af te ronden.
 3. Leverancier neemt bestellingen ook telefonisch in ontvangst. Als Afnemer na het doen van een telefonische bestelling deze telefonische bestelling schriftelijk per post of via e-mail aan Leverancier wil bevestigen, dient Afnemer in zijn schrijven of e-mail naar de vooraf gedane telefonische bestelling te verwijzen. Bij gebreke hiervan behandelt Leverancier mondelinge en schriftelijke bestellingen apart als zelfstandig uit te voeren orders.
 4. Voor de beschrijving van de aard en omvang van de producten is uitsluitend de schriftelijke orderbevestiging bindend. Wijkt de orderbevestiging van de bestelling af, dan geldt de goedkeuring van Afnemer als gegeven, indien hij niet onmiddellijk bezwaar aantekent. Hetzelfde geldt voor prijsopgaven. Wanneer na het verschijnen van de catalogus prijzen van afzonderlijke producten veranderen, behoudt Leverancier zich het recht van prijsaanpassingen voor. In afbeeldingen verwant decoratiemateriaal is niet bij de prijs inbegrepen.
5. Afnemer dient in alle correspondentie aan Leverancier minimaal het bestelnummer te vermelden. Het bestelnummer ontvangt Afnemer na het plaatsen van zijn bestelling van Leverancier.

Artikel 5. Betaling

Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de overeengekomen prijs zonder enige korting en/of verrekening binnen 30 kalenderdagen na de op de desbetreffende factuur vermelde factuurdatum geheel te worden voldaan door bijschrijving op de door Leverancier daarvoor opgegeven bankrekening. Leverancier is bevoegd ook voor deelleveranties facturen te zenden.

 

Artikel 6. Levertijd

 1. De opgegeven levertijden zijn bij benadering en kunnen nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Bij de vaststelling van de levertijd gaat Leverancier er vanuit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
 2. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, vindt de levering plaats op het door de Afnemer aangegeven afleveringsadres op de begane grond tot achter de eerste deur. Hierbij wordt uitgegaan van een met een normale vrachtauto te bereiken adres. Heeft de Afnemer een verkeerd, onvolledig of onduidelijk leveringsadres opgegeven, dan draagt hij alle daaruit ontstane kosten.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, is doorverkoop, verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid van de geleverde goederen als geheel of in delen gebonden aan onze schriftelijke toestemming.
 2. Wanneer een Afnemer onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met het doel van doorverkoop heeft verkregen, is hem dat bij een correcte gang van zaken toegestaan. In elk geval van doorverkoop van onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen draagt de Afnemer reeds bij aangaan van de overeenkomst met Leverancier zijn toekomstige aanspraken tegenover zijn koper uit de doorverkoop in volle omvang aan Leverancier over. Leverancier accepteert hierbij deze overdracht. Afnemer blijft gerechtigd de vordering te incasseren. Dit recht komt ook Leverancier toe; hij oefent het echter pas uit wanneer de Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of wanneer een voor zijn betalingsverplichtingen gevaarlijke vermogensverslechtering optreedt (bijv. verzoek om surseance). De Afnemer dient Leverancier in dat geval bij een eerste dringend verzoek alle voor de incasso vereiste informatie te verstrekken en stukken ter hand te stellen.

 

Artikel 8. Reclamering

 1. Reclamaties moeten altijd schriftelijk aan Leverancier worden gemeld.
 2. Direct bij in ontvangst name – nog vóór dat Afnemer de goederen voor ontvangst accepteert en derhalve nog vóór dat de bezorger weggaat – dient Afnemer de verpakking én goederen zorgvuldig te controleren op beschadigingen en/of zichtbare gebreken. Afnemer moet beschadigingen en/of zichtbare gebreken van de verpakking en/of de goederen, door de bezorger op de vrachtbrief/pakbon (hierna “verzenddocument”) laten vermelden. Afnemer mag eerst voor ontvangst van de goederen tekenen, indien Afnemer heeft waargenomen dat deze vermelding op het verzenddocument is opgenomen. Indien beschadigingen en/of zichtbare gebreken van de verpakking en/of de goederen niet op het verzenddocument zijn vermeld, kan Afnemer hierop tegenover Leverancier geen beroep meer doen en zal Leverancier reclamaties dienaangaande niet meer in behandeling nemen.
 3. Na aflevering van goederen of na de mededeling van Leverancier aan Afnemer dat hij de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, dient Afnemer de goederen en/of werkzaamheden ten spoedigste maar in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering of de mededeling van Leverancier zorgvuldig op volledigheid en deugdelijkheid te controleren. Op tekorten en/of gebreken - zijnde ieder niet voldoen aan hetgeen is overeengekomen - die Afnemer in de in de vorige zin genoemde periode bij een zorgvuldige controle had kunnen ontdekken of die hij heeft ontdekt maar vervolgens niet binnen tien (10) kalenderdagen na de aflevering of de mededeling van Leverancier schriftelijk aan Leverancier heeft gemeld, kan hij tegenover Leverancier geen beroep meer doen. Afnemer wordt in dit geval geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard. Een en ander geldt ook in geval van deelleveringen.

 

Artikel 9. Gegevensbescherming

 1. Leverancier verzekert de bescherming van de aan hem toegezonden klantgegevens en neemt de wettelijke voorschriften aangaande gegevensbescherming in acht. De adressen worden door de Leverancier en binnen het Jungheinrich concern voor reclamedoeleinden gebruikt. De klant kan te allen tijde bezwaar maken tegen dit datagebruik voor reclamedoeleinden.
2. Met zijn bestelling verklaart Afnemer dat hij ermee akkoord gaat dat Leverancier de contractgegevens (firma, naam, voornaam, straat, huisnummer, postcode, plaats) gebruikt om in het kader van een kredietcheck zijn gegevens aan derden door te geven, die Leverancier op dezelfde wijze tot de vertrouwelijkheid van gegevens heeft verplicht.
Algemene leveringsvoorwaarden

vastgesteld door de Vereniging van Fabrikanten van en Handelaren in Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmiddelen

B.M.W.T., gevestigd te ’s-Gravenhage. Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 26 maart 2014.

 

Artikel 1 Definities; toepassingsgebied

1.1         In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

Leverancier: het BMWT-lid dat goederen en/of diensten aanbiedt, verkoopt en levert;

Afnemer: de wederpartij van Leverancier.

1.2         Deze Voorwaarden gelden voor overeenkomsten - met in begrip van de handelingen voor het tot stand brengen van de overeenkomsten - voor het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten en/of het tot stand brengen van een werk. Zij zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende of vervolgovereenkomsten. Voorts zijn zij van toepassing op alle vormen van dienstverlening door (een werknemer van de) Leverancier aan een (werknemer van de) Afnemer welke (enigszins) verband houdt met de hiervoor in de eerste zin genoemde overeenkomsten (zoals bijvoorbeeld het kosteloos verstrekken van technisch advies).

1.3         Deze Voorwaarden gelden exclusief in die zin, dat specifieke bedingen en algemene voorwaarden van de zijde van Afnemer niet gelden, behoudens indien en voorzover zij schriftelijk en nadrukkelijk door Leverancier zijn aanvaard. Een afwijkend(e) beding (voorwaarde) geldt overigens uitsluitend voor het geval de afwijking is overeengekomen.

1.4         Indien bij koop/verkoop of ruil van een gebruikte machine en/of truck een "Garantieverklaring gebruikte machines of trucks" wordt afgegeven, gelden tevens de Voorwaarden uit die Garantieverklaring. Voor zover de Voorwaarden uit de Garantieverklaring afwijken van deze Voorwaarden, gaan de Voorwaarden uit de Garantieverklaring voor.

 

Artikel 2 Aanbiedingen; informatiemateriaal

2.1         Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van Leverancier, in welke vorm ook gedaan, vrijblijvend in die zin, dat ook na aanvaarding door Afnemer van een aanbieding van Leverancier Leverancier bevoegd is de aanbieding binnen drie volle kalenderweken na de aanvaarding te herroepen.

2.2         Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, vormen opgaven en specificaties met betrekking tot maten, capaciteiten, prestaties of resultaten in afbeeldingen, tekeningen, catalogi, prijscouranten, reclamemateriaal e.d. slechts benaderingen, die Leverancier niet binden.

 

Artikel 3 Levering; afnameplicht; tijd en plaats van levering; overgang van risico en eigendom

3.1         Leverancier is bevoegd tot het doen van deelleveranties.

3.2         Afnemer is verplicht om goederen en diensten, waarvan levering door Leverancier is overeengekomen, af te nemen en wel op het tijdstip dat en de plaats die tussen partijen uit hoofde van de betreffende overeenkomst en/of deze Voorwaarden geldt.

3.3         De termijn voor levering of uitvoering vangt aan met het tot stand komen van de overeenkomst of, indien betaling aan Leverancier van een bedrag vóór of bij het begin van de uitvoering van de overeenkomst is overeengekomen, op het moment dat volledige betaling van dit bedrag is ontvangen.

Indien Leverancier voor de uitvoering van de overeenkomst mede afhankelijk is van de medewerking van Afnemer en Afnemer in die medewerking om welke reden dan ook tekort schiet, wordt de termijn voor uitvoering verlengd met zoveel tijd als Leverancier redelijkerwijs nodig heeft om de door het tekortschieten van Afnemer veroorzaakte vertraging ongedaan te maken. Hetzelfde geldt, indien vertragingen in de uitvoering ontstaan als gevolg van verzoeken van of vanwege Afnemer of een overheidsinstantie tot wijziging, aanpassing of aanvulling van hetgeen is overeengekomen. Bovendien komen de extra-kosten, die voor Leverancier in verband met een vertraging als hiervoor genoemd ontstaan, voor rekening van Afnemer. Leverancier geraakt pas wegens termijnoverschrijding in verzuim, indien Afnemer na het verstrijken van de overeengekomen termijn schriftelijk een redelijke nadere termijn stelt — (welke termijn echter niet korter mag zijn dan veertien kalenderdagen gerekend vanaf de dag van ontvangst van de aanzegging) — en Leverancier ook binnen die nadere termijn om hem toe te rekenen redenen niet aan zijn leveringsverplichting voldoet.

3.4         Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vindt aflevering plaats in de fabriek of het magazijn van Leverancier.

3.5         Het risico voor een door Leverancier te leveren zaak gaat blijvend op Afnemer over bij aankomst op de plaats van aflevering. Indien op het tussen Leverancier en Afnemer overeengekomen tijdstip van aflevering Afnemer om niet aan Leverancier toe te rekenen redenen niet afneemt, gaat het risico op dat tijdstip blijvend op Afnemer over. Alle kosten in verband met bewaring en transport, die Leverancier vanaf het in de vorige zin genoemde tijdstip van aflevering met betrekking tot de zaak moet maken, komen geheel voor rekening van Afnemer.

3.6         Ook indien Leverancier zich tot het verschaffen van eigendom van een zaak heeft verplicht, blijft ondanks de aflevering de eigendom van de zaak bij Leverancier, totdat Leverancier van Afnemer volledige betaling heeft ontvangen van hetgeen Afnemer aan Leverancier verschuldigd is uit hoofde van geleverde goederen en diensten en wegens het tekort schieten in de voldoening van hetgeen Afnemer deswege aan Leverancier verschuldigd is.

Afnemer mag zaken waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, slechts gebruiken binnen het kader van zijn gewone bedrijfsactiviteiten. Hij mag echter die zaken niet vervreemden, verhuren of met zekerheden of andere beperkt zakelijke rechten belasten.

Indien Afnemer enige betalingsverplichting niet nakomt, is Leverancier bevoegd goederen, waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, zonder medewerking van Afnemer tot zich te nemen. Leverancier is niet gehouden Afnemer de schade te vergoeden, die deze in verband met de terugname lijdt. De kosten van het terugnemen en eventueel te gelde maken van de goederen komen geheel voor rekening van Afnemer. Hetgeen Leverancier nog van Afnemer heeft te vorderen, wordt verminderd met de waarde die de teruggenomen goederen voor Leverancier in het economisch verkeer hebben. Leverancier hoeft echter nimmer een waarde aan te houden, die hoger is dan de met Afnemer voor die goederen overeengekomen prijs.

 

Artikel 4 Handleiding; instructie

4.1         Met betrekking tot te leveren machines en installaties zal Leverancier Afnemer in de vorm van een handleiding of instructieboek informatie over de constructie, werking en behandeling van de machines en installaties verschaffen, dit echter enkel in geval van een Nederlandse koper en in de Nederlandse taal.

4.2                   Afnemer heeft recht op kosteloze instructie, voor zover dat bij de betreffende overeenkomst is afgesproken.

Artikel 5 Tekeningen, programmatuur e.d.

5.1         Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi, programmatuur (software) en andere gegevens, voor zover niet zijnde een handleiding of instructieboek als in artikel 4 bedoeld, die de Leverancier aan de Afnemer ter hand stelt, blijven aan de Leverancier toebehoren en dienen op eerste verzoek van de Leverancier te worden teruggegeven. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming mogen genoemde gegevens niet worden gekopieerd of aan derden ter inzage worden gegeven.

 

Artikel 6 Prijs; aanpassing van prijs

6.1         Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, omvat een opgegeven of overeengekomen prijs niet de BTW of enige andere in verband met de overeenkomst verschuldigde overheidsheffing en, in geval Leverancier voor het transport van zaken zorgdraagt, ook niet de kosten in verband met verpakking, emballage, transport en verzekering. De in de vorige zin genoemde posten kan Leverancier apart volledig in rekening brengen.

6.2         Indien voor Leverancier de kosten voor het uitvoeren van de overeenkomst hoger worden doordat voor de prijs van belang zijnde kostenfactoren als lonen, premies van sociale en andere verzekeringen, materialen, waarde van vreemde valuta e.d. na het moment van de laatste (prijs)aanbieding van Leverancier zijn gestegen, is Leverancier gerechtigd die hogere kosten door prijsaanpassing aanvullend in rekening te brengen.

6.3         Indien tussen Leverancier en Afnemer een prijs in een andere valuta dan de Euro is overeengekomen en die andere valuta ten opzichte van de Euro in waarde daalt na het moment van de laatste (prijs)aanbieding van Leverancier, is Leverancier gerechtigd de prijs aan te passen voor zoveel als nodig is om de opgetreden waardedaling tot het moment van volledige betaling goed te maken.

6.4        De in onze online winkel vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten en de op het moment van facturering geldende wettelijke BTW. Vanaf een goederenwaarde van 50,-€ (plus BTW) is de levering vrij van verzendkosten binnen Nederland. Factuurbedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek te worden voldaan, tenzij vooruitbetaling is overeengekomen.

 

Artikel 7 Betaling en nakoming door Afnemer

7.1         Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de overeengekomen prijs zonder enige korting en verrekening binnen drie weken na de op de desbetreffende factuur vermelde factuurdatum geheel te worden voldaan door bijschrijving op de door Leverancier daarvoor opgegeven bankrekening. Leverancier is bevoegd ook voor deelleveranties facturen te zenden.

7.2         Tenzij Leverancier schriftelijk vooraf met uitstel van betaling heeft ingestemd, is Afnemer niet gerechtigd de betaling van de prijs op te schorten om de reden dat het door Leverancier geleverde of gepresteerde naar zijn mening ondeugdelijk is.

7.3         Vindt nakoming door Afnemer van zijn verplichtingen niet of niet tijdig plaats, dan is Leverancier, onverminderd zijn overige rechten uit de wet of overeenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, gerechtigd tot:

 1. opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ten aanzien waarvan Afnemer in gebreke is, alsmede van eventuele andere overeenkomsten met Afnemer;
 2. vergoeding van alle schade als gevolg van de niet nakoming. Voor zover de niet nakoming,

bestaat uit het achterwege blijven van betaling of niet tijdige betaling, zal genoemde vergoeding in ieder geval bestaan uit de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a BW en 6:120 lid 2 BW). De rente wordt verbeurd vanaf het moment, waarop Afnemer in gebreke is met betaling, tot het moment, waarop Afnemer geheel heeft voldaan wat hij aan Leverancier verschuldigd is. Telkens na afloop van een jaar wordt de in de vorige zin bedoelde rente ook verschuldigd over de reeds verbeurde maar nog niet voldane rente;

 1. vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke laatste kosten

geacht worden minimaal te bestaan uit 15% van hetgeen Afnemer niet tijdig heeft betaald en Leverancier opvordert.

7.4         Indien Leverancier reden heeft te twijfelen aan de nakoming door Afnemer van zijn verplichtingen - waarbij de navolgende omstandigheden aan de zijde van Afnemer in ieder geval een voldoende reden voor twijfel vormen: herhaalde nalatigheid in betaling, beslaglegging ten laste van Afnemer, surséance van betaling, faillissement, gehele of gedeeltelijke staking van het bedrijf -, wordt al hetgeen Afnemer aan Leverancier verschuldigd is terstond opeisbaar en is Leverancier bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat nakoming door Afnemer, inclusief volledige betaling, dan wel - naar genoegen van Leverancier - zekerheid voor de betaling, is afgerond. Vindt volledige betaling of genoegzame zekerheidstelling niet binnen veertien (14) kalenderdagen na het daartoe strekkende verzoek plaats, dan is Leverancier bevoegd om de betreffende overeenkomst voor ontbonden te verklaren onverminderd zijn recht op vergoeding van geleden en/of nog te lijden schade.

 

Artikel 8 Overmacht

8.1         Voor Leverancier gelden als overmacht omstandigheden van feitelijke, juridische of andere aard, die - al dan niet voorzienbaar - buiten zijn schuld de tijdige nakoming van de overeenkomst verhinderen of bijzonder bezwaarlijk doen zijn. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer: stakingen; bedrijfsbezettingen; productieonderbrekingen als gevolg van machinebreuk, storingen in toevoer van energie en water of brand e.d.; import-, export- en productieverboden en andere overheidsmaatregelen; transportbelemmeringen; tekort schieten van toeleveranciers en hulppersonen.

8.2         Doet zich aan de zijde van Leverancier een omstandigheid van overmacht voor, dan zal hij Afnemer hiervan met bekwame spoed in kennis stellen. Tenzij buiten twijfel is dat de overmachttoestand dertig volle werkdagen of langer gaat duren, worden de verplichtingen, waarvan  de  nakoming  door  overmacht  wordt  verhinderd  of  voor  Leverancier  bijzonder bezwaarlijk  wordt,  en  de  daartegen  overstaande,  nog  niet  nagekomen  verplichtingen opgeschort, zonder dat enig recht op schadevergoeding ontstaat. Zodra buiten iedere twijfel is dat  de  overmachttoestand  langer  dan  dertig  volle  werkdagen  zal  duren,  of  zodra  de overmachttoestand langer dan dertig volle werkdagen heeft geduurd, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst door middel van een tot de andere partij te richten schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat enig recht op schadevergoeding ontstaat.

 

Artikel 9 Montage, installatie en/of inbedrijfstelling

9.1                   Indien Leverancier zaken levert, draagt Leverancier voor de montage, installatie en/of inbedrijfstelling slechts zorg, indien en voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen.

9.2         Indien en voor zover Leverancier voor de montage, installatie en inbedrijfstelling zorg draagt, geldt het volgende:

 1. Afnemer verleent alle medewerking, die nodig is om Leverancier in staat te stellen de montage, installatie en/of inbedrijfstelling tijdig en deugdelijk te kunnen (doen) uitvoeren. Hij draagt tijdig in ieder geval zorg voor: een goede en veilige toegang tot de werkplek, zonodig ook buiten de bij Afnemer gebruikelijke werktijden; de aanwezigheid van vergunningen, voor zover voor de uitvoering van de werkzaamheden vereist; een losplaats alsook voldoende opslagruimte, voor zover nodig overdekt en afsluitbaar; de benodigde energie, water, brand- en smeerstoffen en, tenzij anders wordt overeengekomen, de benodigde ladders, steigers en ander door Leverancier aan te wijzen hulpmateriaal.
 2. Afnemer draagt er voor zorg, dat alle werkzaamheden, waarop door Leverancier bij de montage, installatie en/of inbedrijfstelling moet worden voortgebouwd en waarvan niet is overeengekomen dat zij door Leverancier worden uitgevoerd – bijvoorbeeld alle demontage werkzaamheden en alle elektricien- en loodgieterwerkzaamheden, alle grond-, metsel-, fundatie-, timmer- en schilderwerk en verder alle andere werkzaamheden van bouwkundige aard, tijdig en deugdelijk worden uitgevoerd. Afnemer pleegt regelmatig overleg met Leverancier en verschaft hem alle informatie nodig voor een goede afstemming op elkaar van de wederzijdse werkzaamheden.
 3. Afnemer verleent alle medewerking ter bewerkstelliging en handhaving van de veiligheid op de werkplek, daarbij mede in acht nemend de terzake geldende wettelijke en bedrijfsvoorschriften. In het bijzonder draagt hij zorg voor voorzieningen in verband met brand.

 

Artikel 10 Kwaliteit; keuring; herstel van gebreken; servicebeurten

10.1       Leverancier levert goederen en verricht werkzaamheden die voldoen aan de kwaliteitseisen, die uitdrukkelijk zijn overeengekomen, en aan de wettelijke voorschriften - met name die met betrekking tot bediening, gebruik op wegen en veiligheid - die ten tijde van de laatste aanbieding van Leverancier in Nederland van kracht zijn. Raakt Leverancier na de laatste aanbieding van hem maar vóór de aflevering bekend met nieuwe relevante wettelijke voorschriften in Nederland, dan meldt Leverancier dat aan Afnemer. In onderling overleg vindt, aanpassing van de door Leverancier te leveren prestatie plaats. De leveringstermijn wordt voor zoveel nodig aangepast en de voor Leverancier uit de aanpassing voortvloeiende extra-kosten komen voor rekening van Afnemer. Voor zover met betrekking tot te leveren goederen of te verrichten prestaties niet uitdrukkelijk kwaliteitseisen zijn overeengekomen, zal de kwaliteit van de te leveren goederen en prestaties niet liggen beneden de goede gemiddelde kwaliteit.

10.2       Voor zover een vergunning voor het bezit en/of gebruik van goederen is vereist, draagt Afnemer zelf zorg voor de verkrijging daarvan.

10.3       Na aflevering van goederen of na de mededeling van Leverancier aan Afnemer dat hij de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, dient Afnemer de goederen en/of werkzaamheden ten spoedigste maar in ieder geval binnen tien (10) werkdagen na de aflevering of de mededeling van Leverancier zorgvuldig op volledigheid en deugdelijkheid te controleren. Op tekorten en/of gebreken - (zijnde ieder niet voldoen aan het overeengekomene) - die Afnemer in de in de vorige zin genoemde periode bij een zorgvuldige controle had kunnen ontdekken of die hij heeft ontdekt maar vervolgens niet binnen één-en- twintig (21) kalenderdagen na de aflevering of de mededeling van Leverancier schriftelijk aan Leverancier heeft gemeld, kan hij tegenover Leverancier geen beroep meer doen. Een en ander geldt ook in geval van deelleveringen.

10.4       Tekorten of gebreken, waarvan bij de in 10.3 bedoelde controle blijkt en die tijdig schriftelijk aan Leverancier zijn gemeld, als ook tekorten of gebreken, die bij de in 10.3 bedoelde controle niet hadden kunnen worden ontdekt maar binnen zes maanden na de aflevering of de mededeling van Leverancier alsnog aan het licht treden en binnen tien (10) kalenderdagen na de ontdekking schriftelijk aan Leverancier worden gemeld, zal Leverancier voor zoveel mogelijk ongedaan maken door aanvulling of – naar zijn keuze van Leverancier

– herstel of vervanging. Voor zover hierna in 10.5 niet anders wordt bepaald, geschiedt dat ongedaan maken voor rekening van Leverancier.

10.5       Met betrekking tot het ongedaan maken van tekorten en gebreken gelden verder nog de volgende bepalingen:

 1. Leverancier zal zich inspannen om het ongedaan maken zo spoedig als bij de gegeven omstandigheden mogelijk is uit te (doen) voeren. Afnemer biedt alle daartoe vereiste medewerking.
 2. Het ongedaan maken geschiedt zoveel mogelijk op een door Leverancier daartoe aan te wijzen plaats. De goederen reizen naar en van die plaats voor rekening en risico van Afnemer.
 3. In geval van ongedaan maken buiten Nederland komen ook de reis- en verblijfkosten van hen, die onderzoek verrichten en het ongedaan maken uitvoeren, voor rekening van Afnemer.
 4. Goederen of onderdelen, die bij vervanging vrij komen, worden automatisch eigendom van Leverancier.
 5. Doen zich tekorten of gebreken voor met betrekking tot goederen, die Leverancier van derden heeft verkregen, of met betrekking tot werkzaamheden, die Leverancier door derden heeft doen uitvoeren, dan - onverminderd het in 10.3 bepaalde - geschiedt het ongedaan maken daarvan slechts kosteloos, voor zover de derde de kosten van ongedaan maken voor zijn rekening neemt.
 6. Afnemer heeft geen recht jegens Leverancier op ongedaan maken van tekorten en gebreken, waarvan aannemelijk is dat zij het gevolg zijn van normale slijtage, van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik- van gebruik niet overeenkomstig de bestemming- of van het niet (juist) opvolgen van bepaalde aanwijzingen dan wel instructies van Leverancier.
 7. Het recht van Afnemer jegens Leverancier op ongedaan maken van tekorten en gebreken vervalt, wanneer Afnemer het ongedaan maken zonder voorafgaande toestemming van Leverancier zelf uitvoert of door een derde doet uitvoeren.
 8. Het zich voordoen van tekorten of gebreken vormt geen grond voor opschorting van de betalingsverplichting van Afnemer jegens Leverancier. Komt Afnemer ook na een schriftelijke aanmaning daartoe zijn betalingsverplichting niet na, dan brengt dat verval van zijn recht op herstel van tekorten en gebreken mee.

10.6                 Indien Afnemer reclameert ter zake van een tekort of gebrek dat niet of slechts tegen voor Leverancier onevenredig hoge kosten ongedaan kan worden gemaakt, is Leverancier niet tot het ongedaan maken van het gebrek of tekort gehouden. In dat geval wordt de prijs voor het geleverde verminderd, welke vermindering zoveel mogelijk op basis van overleg tussen Leverancier en Afnemer en met inachtneming van de bij het sluiten van de betreffende overeenkomst gehanteerde eenheidsprijzen wordt vastgesteld, of kan de betreffende overeenkomst door ieder van de partijen schriftelijk voor ontbonden worden verklaard. Afnemer is uitsluitend gerechtigd de betreffende overeenkomst voor ontbonden te verklaren, indien het niet ongedaan te maken tekort of gebrek voor hem zo bezwaarlijk is dat ook ondanks een prijsvermindering handhaving van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

10.7       Het zich voordoen van tekorten of gebreken, ten aanzien waarvan Leverancier een plicht tot ongedaan maken heeft, kan - buiten het in 10.6 genoemde geval - pas dan een grond voor ontbinding door Afnemer van de betrokken overeenkomst vormen, wanneer Leverancier ook na een schriftelijke aanmaning daartoe nalaat om binnen een alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijke termijn het tekort of gebrek alsnog ongedaan te maken.

10.8       Afnemer heeft met betrekking tot te leveren voertuigen, machines en installaties recht op gratis onderhoudsbeurten, voor zover dat bij het sluiten van de betreffende overeenkomst is overeengekomen.

10.9       Iedere vordering van Afnemer ter zake van nakoming, vernietiging of ontbinding van de overeenkomst vervalt, indien hij niet op rechtsgeldige wijze tegen Leverancier een rechtsvordering aanhangig heeft gemaakt binnen zes (6) maanden, nadat hij overeenkomstig het in 10.3 en 10.4 bepaalde een tekort of gebrek tijdig heeft gemeld.

 

Artikel 11 Strijd met industriële/intellectuele eigendomsrechten

11.1       Leverancier is verplicht goederen te leveren, die in Nederland geen inbreuk maken op industriële of intellectuele eigendomsrechten van derden. Wordt Afnemer door een derde aangesproken in verband met strijd in Nederland met een industrieel of intellectueel eigendomsrecht, dan stelt hij Leverancier hiervan onverwijld in kennis en laat hij aan Leverancier de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde over. Acht Leverancier de aanwezigheid van strijd in Nederland met een industrieel of intellectueel recht aannemelijk, dan is Leverancier gerechtigd – naar zijn keuze en overigens in overleg met Afnemer – om de inbreuk op te heffen door aanpassing of vervanging van de betrokken zaak of door verwerving van een licentie dan wel om de betrokken zaak terug te nemen tegen terugbetaling van de ervoor ontvangen koopprijs. De kosten van de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde komen voor rekening van Leverancier, die voor het overige niet tot vergoeding van enige schade is gehouden.

11.2       Wanneer Leverancier ter uitvoering van een overeenkomst met Afnemer gebruik maakt van materialen, tekeningen, modellen, instructies e.d. van of vanwege Afnemer en een derde Leverancier aanspreekt - wegens inbreuk op een industrieel of intellectueel recht in verband met het gebruik van materialen, tekeningen, modellen, instructies e.d. van of vanwege Afnemer, stelt hij Afnemer hiervan onverwijld in kennis. Leverancier laat de behandeling en afwikkeling van de aanspraak van de derde aan Afnemer over, die alle met de aanspraak van de derde verband houdende kosten en schade van hemzelf en van Leverancier voor zijn rekening neemt. Leverancier is bevoegd hetzij de uitvoering van de betrokken overeenkomst op te schorten in afwachting van het resultaat van het optreden van Afnemer tegenover de derde, hetzij de betrokken overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid voor schade

12.1       Voor de aansprakelijkheid van Leverancier jegens Afnemer voor schade, die Afnemer lijdt als gevolg van een tekortkoming in de nakoming of onrechtmatige daad van Leverancier, gelden de volgende bepalingen:

 1. Voor schade bestaande uit letsel of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, en daaruit voortvloeiende schade heeft Afnemer recht op een vergoeding voor zover Leverancier ter zake een uitkering onder een aansprakelijkheidsverzekering kan verkrijgen, met dien verstande dat per schadegeval een maximum van Euro 1.125.000,- geldt.
 2. Voor schade bestaande uit beschadiging of geheel of gedeeltelijk verlies van een zaak en daaruit voortvloeiende schade heeft Afnemer recht op een vergoeding voor zover Leverancier terzake een uitkering onder een aansprakelijkheidsverzekering kan verkrijgen, met dien verstande dat hiervoor per schadegeval of reeks met elkaar samenhangende schadegevallen een maximum van Euro 45.450,- geldt.
 3. Voor andere schade dan hiervoor onder a. en b. genoemd heeft Afnemer geen recht op een vergoeding, tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van enkel het leidinggevend personeel van Leverancier.
 4. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, die aan het licht treedt twaalf (12) maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis, die rechtens aan Leverancier is toe te rekenen. Onverminderd het in de vorige zin bepaalde, vervalt een vordering tot schadevergoeding indien binnen zes (6) maanden nadat schade aan het licht is getreden, terzake geen rechtsvordering tegen Leverancier aanhangig is gemaakt.
 5. Afnemer zal Leverancier vrijwaren tegen alle vorderingen van derden, ongeacht op welke grond, in verband met de door Leverancier aan Afnemer geleverde goederen en diensten of verrichte werkzaamheden, tenzij en voor zover Afnemer aantoont dat er geen verband bestaat tussen de vordering van de derde met enige omstandigheid die voor risico van de Afnemer komt.
 6. Indien Afnemer Leverancier op grond van een van een derde overgenomen vordering aanspreekt tot vergoeding van schade, bij de veroorzaking waarvan Leverancier op enigerlei wijze direct of indirect is betrokken, kan Leverancier zich tegenover Afnemer ook op bovenstaande bepalingen beroepen.
 7. De bovenstaande bepalingen gelden mede ten behoeve van de personen, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van jegens Afnemer bestaande verplichtingen van Leverancier.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

13.1       Op de rechtsverhouding(en) tussen Leverancier en Afnemer is exclusief het Nederlandse materiële recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag van 11 april 1980, op

1 januari 1992 voor Nederland in werking getreden, blijft buiten toepassing.

13.2       Voor zover dwingende wetsbepalingen niet anders meebrengen en partijen ook niet alsnog arbitrage overeenkomen, is de rechter, binnen wiens ressort Leverancier zijn hoofdvestiging heeft, bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, die tussen Leverancier en Afnemer over of samenhangend met een rechtsverhouding tussen hen rijzen en niet in der minne kunnen worden opgelost. Leverancier blijft echter bevoegd Afnemer ook in rechte aan te spreken – naar keuze van Leverancier - bij de rechter in wiens ressort de hoofdvestiging van Afnemer dan wel die nevenvestiging van Afnemer, die nauw bij het geschil is betrokken, is gelegen.

13.3                 Komen partijen alsnog arbitrage overeen, dan zal die arbitrage, tenzij alsdan anders wordt overeengekomen, worden beheerst door de alsdan geldende arbitrageregels van de Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en –Handel te ’s-Gravenhage.

Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor meer informatie over gegevensbescherming verwijzen we u naar onze privacyverklaring die onder deze tekst staat.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. De contactgegevens vindt u in het gedeelte “Informatie over de verantwoordelijke instantie” in deze privacyverklaring.


Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina werd bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.


Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.


Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming op elk moment voor de toekomst intrekken. Bovendien hebt u het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen met betrekking tot deze en andere vragen over gegevensbescherming.


Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende privacyverklaring.

 

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

We hosten de inhoud van onze website bij de volgende aanbieder:

Externe hosting

Deze website wordt extern gehost. De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster(s). Het kan hierbij gaan om, maar is niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De externe hosting wordt uitgevoerd met het oog op de naleving van contracten met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 punt b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 punt f AVG). Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Onze hoster(s) zal/zullen uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om aan zijn/hun prestatieverplichtingen te voldoen en onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

Wij maken gebruik van de volgende hoster(s):

PlusServer GmbH
Venloer Straße 47
50672 Köln
Duitsland


Taakverwerking

We hebben een contract voor taakverwerking (AVV) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Het gaat hier om een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming en dat garandeert dat dit bedrijf de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.


Amazon CloudFront CDN

We maken gebruik van het Content Delivery Network Amazon CloudFront CDN. De aanbieder is Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg (hierna “Amazon”).

Amazon CloudFront CDN is een wereldwijd gedistribueerd Content Delivery Network. Technisch gezien wordt de informatieoverdracht tussen uw browser en onze website via het Content Delivery Network geleid. Hierdoor kunnen we de wereldwijde toegankelijkheid en prestaties van onze website verbeteren.

Het gebruik van Amazon CloudFront CDN is gebaseerd op ons legitieme belang om onze website zo foutloos en veilig mogelijk aan te bieden (art. 6 lid 1 punt f AVG).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier:

https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Meer informatie over Amazon CloudFront CDN vindt u hier:

https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation.pdf.


Taakverwerking

We hebben een contract voor taakverwerking (AVV) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Het gaat hier om een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming en dat garandeert dat dit bedrijf de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

 

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en met welk doel dat wordt gedaan.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht op het internet (bijv. communicatie via e-mail) hiaten om het gebied van veiligheid kan vertonen. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.


Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Jungheinrich AG
Konzerndatenschutzbeauftragter
Frank Jastrob
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg

Telefoon: +49 40 6948 0
E-mail: frank.jastrob@jungheinrich.de

De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) bepaalt.


Opslagperiode

Tenzij binnen dit privacybeleid een specifiekere opslagperiode wordt vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. Opslagperiodes volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens gewist zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.


Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken we uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG of art. 9 lid 2 punt a AVG als er bijzondere gegevenscategorieën worden verwerkt in overeenstemming met art. 9 lid 1 AVG. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van art. 49 lid 1 punt a AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of voor toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken we uw gegevens op basis van art. 6 lid 1 punt b AVG. Verder verwerken we uw gegevens als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van art. 6 lid 1 punt c AVG. De gegevensverwerking kan ook gebaseerd zijn op ons gerechtvaardigd belang conform art. 6 lid 1 punt f AVG. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval vindt u in de volgende paragrafen van deze privacyverklaring.


Functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Jungheinrich AG
Konzerndatenschutzbeauftragter
Frank Jastrob
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg

Telefoon: +49 40 6948 0
E-mail: frank.jastrob@jungheinrich.de


Informatie over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS of andere derde landen die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar en verwerkt in deze derde landen. We willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens aan veiligheidsinstanties te overhandigen zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens op Amerikaanse servers verwerken, evalueren en permanent opslaan voor bewakingsdoeleinden. We hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.


Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel vormen van gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping is uitgevoerd, blijft onaangetast door de herroeping.


Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in specifieke gevallen en tegen direct marketing (Art. 21 AVG)

Als de gegevensverwerking gebaseerd is op art. 6 lid 1 punt e of f AVG, dan hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, vindt u in de privacyverklaring. Als u bezwaar maakt, zullen we uw betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen (bezwaar op grond van art. 21 lid 1 AVG). 

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor direct marketing (bezwaar overeenkomstig art. 21 lid 2 AVG).  


Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van inbreuken op de AVG hebben de betrokkenen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.


Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die we automatisch verwerken op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een contract, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, dan gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.


Informatie, correctie en verwijdering

Binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen over persoonsgegevens.


Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van de door ons bewaarde persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig gebeurde/gebeurt, kunt u de beperking van de gegevensverwerking aanvragen in plaats van het verwijderen ervan.
 • Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen in plaats van verwijdering.
 • Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van art. 21 lid 1 AVG, moet er een afweging tussen uw en onze belangen worden gemaakt. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van het feit dat ze worden opgeslagen – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.


SSL- of TLS-versleuteling

Deze site gebruikt SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.


Versleutelde betalingstransacties op deze website

Als er na het afsluiten van een contract met kosten een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijv. rekeningnummer in het geval van machtiging tot automatische afschrijving), dan zijn deze gegevens nodig voor het verwerken van betalingen.

Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) worden uitsluitend uitgevoerd via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Met versleutelde communicatie kunnen de betalingsgegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.


Bezwaar tegen reclamemails

Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de impressumplicht voor het verzenden van niet-uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De beheerders van de sites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.

 

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine gegevenspakketten en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

Cookies kunnen van ons afkomstig zijn (first-party cookies) of van derde partijen (zogenaamde third-party cookies). Third-party cookies maken de integratie van bepaalde diensten van externe bedrijven binnen websites mogelijk (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of voor reclamedoeleinden.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG, tenzij een andere wettelijke basis is gespecificeerd. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als er toestemming is gevraagd voor het opslaan van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën, wordt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming uitgevoerd (art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

In dit privacybeleid kunt u lezen welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt.

Dienst/ aanbieder  Beschrijving  Cookies  Soort cookie Looptijd  Opt-out-link 
Jungheinrich Profishop | Consent Data Processing Services Usercentrics GmbH  Consent-opslag  "ANALYTICS_COOKIES_ALLOWED"  functioneel  3 maan­den  noodzakelijk voor het gebruik van de webshop 
Jungheinrich Profishop | Consent Data Processing Services Usercentrics GmbH  Consent-opslag  "REMARKETING_COOKIES_ALLOWED"  functioneel  3 maan­den  noodzakelijk voor het gebruik van de webshop 
Jungheinrich Profishop | Consent Data Processing Services Usercentrics GmbH  Consent-opslag  "THIRD_PARTY_COOKIES_ALLOWED"  functioneel  3 maan­den  noodzakelijk voor het gebruik van de webshop 
Jungheinrich Profishop | Type klant  Biedt de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen een particuliere of zakelijke klant.  customerType  functioneel  30 dagen  noodzakelijk voor het gebruik van de webshop 
Jungheinrich Profishop | E-mailadres  Anonimiseert het e-mailadres bij het verzenden van bijvoorbeeld contactformulieren of registraties.  HASHED_EMAIL_ADDRESS  functioneel  30 dagen  noodzakelijk voor het gebruik van de webshop 
Jungheinrich Profishop | Laatste sessie  Biedt de mogelijkheid om te controleren of er een bezoek aan de website is geweest tijdens de looptijd van de cookie.  LastSeen  functioneel  30 dagen  noodzakelijk voor het gebruik van de webshop 
Jungheinrich Profishop | Inlog­gegevens  Biedt de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de webtoepassing zonder een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.  rememberMe  functioneel  30 dagen  noodzakelijk voor het gebruik van de webshop 
Jungheinrich Profishop | Volglijst  Slaat producten op die op de volglijst zijn geplaatst.  WISHLIST  functioneel  30 dagen  noodzakelijk voor het gebruik van de webshop 
Jungheinrich Profishop | Shopsysteem iShop   Verwijzing naar persoonsgegevens: zoekopdracht, interesse in categorieën en producten enz.  i.u.v2  functioneel  1 jaar  noodzakelijk voor het gebruik van de webshop 
Jungheinrich Profishop | Sessie-ID  Technische vereiste zodat gebeurtenissen tijdens een sessie aan elkaar gekoppeld kunnen worden.  JSESSIONID  functioneel  1 jaar  noodzakelijk voor het gebruik van de webshop 
Jungheinrich Profishop | Taal  Opslaan van de taalkeuze.  shop-language  functioneel  1 jaar  noodzakelijk voor het gebruik van de webshop 
Jungheinrich Profishop | User ID  Unieke, anonieme identificatie van gebruikers.  userId  functioneel  1 jaar  noodzakelijk voor het gebruik van de webshop 
Jungheinrich Profishop | Gebruikers­type  Biedt de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen geregistreerde klanten en gasten.  ishop.usertype  functioneel  3 maan­den  noodzakelijk voor het gebruik van de webshop 
Jungheinrich Profishop | Winkelwagen  Slaat producten op die aan de winkelwagen zijn toegevoegd.  Winkelwagen  functioneel  30 dagen  noodzakelijk voor het gebruik van de webshop 
Jungheinrich Profishop | Websitehost  Registreert statistische gegevens over het gedrag van gebruikers op de website. Wordt gebruikt voor interne analyses van de websitebeheerder.  In_or  functioneel  1 dag  noodzakelijk voor het gebruik van de webshop 
AWIN  Dit is een affiliate-netwerk.  bld  Third-party  1 jaar  Opt-out 
    aw*****    30 dagen   
Bing  Dit is een dienst voor het bijhouden van conversies en retargeting.  _uetsid  Remarke­ting    Opt-out 
    _uetvid    1 dag   
        30 dagen    
Criteo  Dit is een advertentie- en retargetingdienst.  cto_bundle  Remarke­ting  1 jaar  Opt-out 
DoubleClick Floodlight  Dit is een dienst voor het bijhouden van conversies van Google.  IDE  Remarke­ting  1 jaar  Opt-out 
    ssm_au_c       
Emarsys (Webextend)  Dit is een programma voor e-mailmarketing.  scarab.visitor  Remarke­ting  1 jaar  Opt-out 
    scarab.profile    1 jaar   
Facebook  Dit is een dienst voor het bijhouden van conversies en retargeting.  _fbp  Remarke­ting  90 dagen  Opt-out 
    _fbc    90 dagen   
Google Ads | Google Display & Video 360  Dit is een dienst voor het bijhouden van conversies en retargeting.  IDE  Remarke­ting  1 jaar Opt-out 
    _gcl_aw    90 dagen  
    _gac_*    90 dagen  
    google_pem_mod    persistent   
Google Analytics  Dit is een webanalysedienst.   _ga   Analyse  2 jaar  Opt-out 
    _gid     2 uren   
    _gac_xx    90 dagen   
Klarna  Dit is een betalingsdienst.  klarna-mdid  Third-party  Duur van één sessie  Opt-out 
    _klarna_sdid_ch    Duur van één sessie   
    klarna-instant-shopping-context-id    5 jaar   
LinkedIn  Dit is een dienst voor het bijhouden van conversies en retargeting.  bcookie   Third-party  1 jaar  Opt-out 
    UserMatchHistory     30 dagen   
    lidc     1 dag   
Matomo / Excentos  Verzamelt statistieken over gebruikersbezoeken aan gebruikte adviessystemen.  xcSessID  Third-party  duur van één sessie  Opt-out 
    xcVisitorID    5 jaar   
    _xcpk_ses.*    30 minuten   
    _xcpk_id.*    2 jaar   
    _xcpk_ref.*     6 maan­den   
    __storage_test__     1 minuut   
    xcConsent    duur van één sessie   
    xcUserProfile    duur van één sessie  
    xcStageId    duur van één sessie   
Microsoft Clarity  Dit is een dienst voor websiteoptimalisatie en -analyse.   _clck  Third-party  1 jaar  Opt-out 
    _clsk    1 jaar   
    CLID    1 jaar   
Novalnet  Dit is een betalingsdienst.  novalnet_session_cookie  Third-party  duur van één sessie  Opt-out 
    novalnet_accept_cookie    persi­stent   
    PHPSESSID    persi­stent   
PayPal  Dit is een betalingsdienst.  ts_c  Third-party  3 jaar  Opt-out 
    paypal    persistent   
    __paypal_storage__    persi­stent   
ReCAPTCHA  Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.  _grecaptcha    duur van één sessie  Opt-out 
    rc::c    duur van één sessie   
    rc::b    duur van één sessie  
    rc::a    persi­stent   
Youtube  Dit wordt gebruikt voor het afspelen van video's.  visitor_info1_live  Third-party  6 maan­den  Opt-out 
    ysc    duur van één sessie   
    pref    8 maan­den 

Instemming met Usercentrics

Deze website gebruikt de Consent-technologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Duitsland, website: https://usercentrics.com/de/ (hierna “Usercentrics”).

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonsgegevens doorgegeven aan Usercentrics:

 • Uw toestemming(en) of de intrekking van uw toestemming(en)
 • Uw IP-adres
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw eindapparaat
 • Tijdstip van uw bezoek aan de website

Daarnaast slaat Usercentrics een cookie op in uw browser om de aan u verleende toestemming of de intrekking daarvan te kunnen toewijzen. De op deze manier verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, u zelf de Usercentrics-cookie verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

Het gebruik van Usercentrics wordt gedaan om toestemming te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde technologieën zoals vereist door de wet. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 punt c AVG.


Taakverwerking

We hebben een contract voor taakverwerking (AVV) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Het gaat hier om een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming en dat garandeert dat dit bedrijf de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.


Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen om de vraag te verwerken en voor het geval van vervolgvragen. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 punt b AVG, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve afhandeling van de aan ons gerichte vragen (art. 6 lid 1 punt f AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG) indien deze is gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u op het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt om ze te verwijderen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat we de verwerking van uw vraag hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Hetzelfde geldt voor de registratie als er een account wordt aangemaakt via het onderdeel “Shopregistratie”, zodat persoonsgegevens die nodig zijn voor contractuele doeleinden niet bij elke volgende bestelling opnieuw hoeven te worden ingevoerd. We gebruiken deze persoonsgegevens om activiteiten uit te voeren. 


Catalogusaanvraag
via het contactformulier  

U kunt ons een catalogusaanvraag sturen via het contactformulier op onze site. We hebben een geldig adres, bedrijfsnaam, titel, voor- en achternaam nodig om de aanvraag te kunnen beantwoorden. 

Alle aanvullende persoonlijke informatie wordt vrijwillig door u verstrekt. Deze gegevens worden verzameld om te weten van wie een vraag afkomstig is en om deze op de door u gevraagde manier (per post) te kunnen beantwoorden. 

De gegevensverwerking om contact met ons op te nemen wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 p. 1 punt a AVG op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming of op basis van art. 6 lid 1 punt b AVG of om onze legitieme belangen te beschermen in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt f AVG. 

Ons legitieme belang is om de vragen van een klant te kunnen beantwoorden en zo een goed functionerende klantenservice te kunnen garanderen. 

U kunt schriftelijk bezwaar maken tegen het ontvangen van regelmatige catalogus- en direct-marketingmailings per post via service@jh-profishop.de of datenschutz@jh-profishop.de. 


Aanvraag via e-mail, telefoon of fax

Als u via e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 punt b AVG, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve afhandeling van de aan ons gerichte vragen (art. 6 lid 1 punt f AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG) indien deze is gevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons stuurt via contactverzoeken blijven bij ons totdat u ons verzoekt om ze te verwijderen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat we de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

5. Analysetools en reclame

Google Tag Manager

We gebruiken de Google Tag Manager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een tool waarmee we trackingtools of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen insluiten. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt voor het beheer en de weergave van de tools die ermee geïntegreerd zijn. De Google Tag Manager verzamelt wel uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op art. 6 lid 1 punt f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en administratie van verschillende tools op zijn website. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over de Google Tag Manager vindt u op de website van de aanbieder. 


Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina's, duur van het bezoek, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het respectieve eindapparaat van de gebruiker. Er is geen toewijzing aan een gebruikers-ID.

Daarnaast kunnen we met Google Analytics onder andere uw muis- en scrolbewegingen en klikken registreren. Bovendien gebruikt Google Analytics verschillende modelbenaderingen om de verzamelde gegevenssets uit te breiden en maakt het gebruik van technologieën voor machinaal leren in de gegevensanalyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier:

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.


Browserplug-in

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.


Google Signals

We gebruiken Google Signals. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Google Analytics onder andere uw locatie, zoekgeschiedenis en YouTube-geschiedenis, alsook demografische gegevens (bezoekersgegevens). Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor gepersonaliseerde reclame met behulp van Google Signals. Als u een Google-account hebt, worden bezoekersgegevens van Google Signals aan uw Google-account gekoppeld en gebruikt voor gepersonaliseerde reclameboodschappen. De gegevens worden ook gebruikt om geanonimiseerde statistieken samen te stellen over het gebruikersgedrag van onze gebruikers.

Er is meer informatie beschikbaar over Google Signals en het privacybeleid van Google. 


Taakverwerking

We hebben een contract voor taakverwerking met Google afgesloten en voeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig uit.


Google Ads

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de zoekmachine van Google of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert op Google (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de bij Google beschikbare gebruikersgegevens (bijv. locatiegegevens en interesses) (doelgroepgerichtheid). Als websitebeheerder kunnen we deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige klikken.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier:

https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.


Google Ads Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads Remarketing kunnen we mensen die interactie hebben met ons online aanbod toewijzen aan specifieke doelgroepen om vervolgens op interesses gebaseerde reclame aan hen weer te geven in het advertentienetwerk van Google (remarketing of retargeting).

Bovendien kunnen de advertentiedoelgroepen die met Google Ads Remarketing zijn gemaakt, worden gekoppeld aan de apparaatoverkoepelende functies van Google. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op het ene eindapparaat (bijv. mobiele telefoon), afhankelijk van uw eerdere gebruik en surfgedrag, ook op een ander eindapparaat (bijv. tablet of pc) worden weergegeven.

Meer informatie over de voorwaarden van Google vindt u in het privacybeleid.

Als u een Google-account hebt, kunt u via de volgende link bezwaar maken tegen gepersonaliseerde reclame:

https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie en de reglementering inzake gegevensbescherming vindt u in het privacybeleid van Google op:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.


Doelgroepvorming met klantenmatching

Voor doelgroepvorming gebruiken we onder andere de klantenmatching van Google Ads Remarketing. Hierbij dragen wij bepaalde klantgegevens (bijv. e-mailadressen) uit onze klantenlijsten over aan Google. Als de klanten in kwestie Google-gebruikers zijn en ingelogd zijn op hun Google-account, krijgen ze geschikte reclameboodschappen te zien binnen het Google-netwerk (bijv. op YouTube, Gmail of in de zoekmachine).


Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Conversion Tracking kunnen Google en wij zien of de gebruiker bepaalde acties heeft ondernomen. We kunnen bijvoorbeeld evalueren op welke knoppen op onze website hoe vaak is geklikt en welke producten het vaakst zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. We krijgen informatie over het totale aantal gebruikers dat op onze advertenties heeft geklikt en welke acties ze hebben ondernomen. Wij ontvangen geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google gebruikt zelf cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatiedoeleinden.

Meer informatie over Enhanced Conversions en het privacybeleid van Google is beschikbaar bij de aanbieder.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.


Programma's van Microsoft
 

Onze online aanbiedingen maken bovendien gebruik van de conversietracking van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS) op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG (gerechtvaardigd belang). Microsoft Bing Ads plaatst een cookie op uw computer als u onze website hebt bezocht via een Microsoft Bing-advertentie. Microsoft Bing en wij kunnen op deze manier herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorgestuurd en op een vooraf bepaalde doelpagina (conversiepagina) terecht is gekomen. We komen alleen het totale aantal gebruikers te weten die op een Bing-advertentie hebben geklikt en vervolgens naar de conversiepagina zijn doorgestuurd. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker doorgegeven. 

Als u niet wilt deelnemen aan de trackingprocedure, kunt u ook het plaatsen van een cookie die hiervoor nodig is, weigeren – bijvoorbeeld door middel van een browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies over het algemeen uitschakelt. Meer informatie over gegevensbescherming en de cookies die door Microsoft Bing worden gebruikt vindt u op de website van Microsoft. 


Taakverwerking

We hebben een contract voor taakverwerking met Microsoft afgesloten en voeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Bing Ads volledig uit.


Clarity

Deze website maakt gebruik van Clarity. De aanbieder is Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland, https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (hierna “Clarity”).

Clarity is een hulpmiddel voor het analyseren van gebruikersgedrag op deze website. Clarity registreert met name muisbewegingen en maakt een grafische weergave van naar welk deel van de website gebruikers het vaakst scrollen (heatmaps). Clarity kan ook sessies opnemen, zodat we het sitegebruik in de vorm van video's kunnen bekijken. Daarnaast ontvangen we ook informatie over algemeen gebruikersgedrag op onze website.

Clarity maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of gebruik van device fingerprinting). Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Microsoft (Microsoft Azure Cloud Service) in de VS.

Voor zover toestemming (consent) is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst uitsluitend gebruikt op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Tenzij toestemming is verkregen, is het gebruik van deze dienst gebaseerd op art. 6 lid 1 punt f AVG; de websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een effectieve gebruikersanalyse.

Meer informatie over de gegevensbescherming van Clarity vindt u hier:

https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq.


Taakverwerking

We hebben een contract voor taakverwerking (AVV) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Het gaat hier om een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming en dat garandeert dat dit bedrijf de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.


Gebruik van Product Guides met excentos:
 

Op onze website worden online productadviseurs gebruikt om u, de gebruiker, de best mogelijke klantenservice te bieden. De aanbieder van de productadviesoplossing is excentos Software GmbH (Reiterweg 1, 14469 Potsdam, Duitsland). Voor optimalisatiedoeleinden worden gebruikersinteracties, zoals geselecteerde antwoordopties en navigatieactiviteiten, en eventuele aankopen (alleen nadat hiervoor toestemming is gevraagd en verkregen) verzameld. Deze gebruiksgegevens worden anoniem opgeslagen in een webanalysesysteem van excentos. Daarnaast verzamelen de noodzakelijke infrastructuurdiensten (zoals Cloudflare) het IP-adres en de gebruiksactiviteiten van gebruikers als onderdeel van een gerechtvaardigde belangenafweging om cyberaanvallen te voorkomen. Dit is een noodzakelijke veiligheidsmaatregel om de productadviesdiensten te kunnen aanbieden. Deze gegevens worden slechts tijdelijk bewaard (maximaal 4 uur) om potentiële aanvalspatronen te kunnen identificeren. Tijdens deze periode kan indirecte toeschrijving op basis van tijdstempels aan gebruiksactiviteiten mogelijk zijn. (Na deze periode worden de IP-adressen inclusief alle loggegevens volledig verwijderd.) Meer informatie vindt u in het privacybeleid van de aanbieder. 


LinkedIn Insight Tag

Deze website gebruikt de Insight-tag van LinkedIn. De aanbieder van deze dienst is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.


Gegevensverwerking door LinkedIn Insight Tag

Met behulp van de LinkedIn Insight Tag ontvangen we informatie over de bezoekers van onze website. Als een websitebezoeker bij LinkedIn geregistreerd is, kunnen we onder andere de belangrijkste professionele gegevens (bijv. carrièreniveau, bedrijfsgrootte, land, locatie, bedrijfstak en functietitel) van onze websitebezoekers analyseren en zo onze site beter afstemmen op de respectieve doelgroepen. Bovendien kunnen we LinkedIn Insight Tags gebruiken om te meten of bezoekers van onze websites een aankoop doen of een andere actie ondernemen (conversiemeting). Conversiemetingen kunnen ook op verschillende apparaten worden uitgevoerd (bijv. van pc naar tablet). LinkedIn Insight Tag biedt ook een retargetingfunctie waarmee we gerichte advertenties buiten de website kunnen weergeven aan bezoekers van onze website, waarbij LinkedIn verklaart dat de ontvanger van de advertentie niet wordt geïdentificeerd.

LinkedIn zelf verzamelt ook zogenaamde logbestanden (URL, referrer-URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en tijdstip van toegang). De IP-adressen worden ingekort of (als ze gebruikt worden om LinkedIn-leden op verschillende apparaten te bereiken) gehasht (gepseudonimiseerd). De directe identificatiegegevens van LinkedIn-leden worden na zeven dagen door LinkedIn verwijderd. De resterende gepseudonimiseerde gegevens worden vervolgens binnen 180 dagen verwijderd.

De door LinkedIn verzamelde gegevens kunnen door ons als websitebeheerder niet aan specifieke personen worden toegewezen. LinkedIn slaat de verzamelde persoonsgegevens van websitebezoekers op zijn servers in de VS op en gebruikt deze in het kader van zijn eigen reclamemaatregelen. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van LinkedIn op

Meer informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn vindt u in het privacybeleid van LinkedIn. 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.


Wettelijke basis

Voor zover toestemming (consent) is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst uitsluitend gebruikt op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Tenzij toestemming is verkregen, is het gebruik van deze dienst gebaseerd op art. 6 lid 1 punt f AVG; de websitebeheerder heeft een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder social media.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.


Bezwaar tegen het gebruik van LinkedIn Insight Tag

U kunt bezwaar maken tegen de analyse van gebruiksgedrag en gerichte reclame door LinkedIn via de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Bovendien kunnen LinkedIn-leden het gebruik van hun persoonsgegevens voor reclamedoeleinden regelen in de accountinstellingen. Om te voorkomen dat LinkedIn op onze website verzamelde gegevens aan uw LinkedIn-account koppelt, moet u uitloggen uit uw LinkedIn-account voordat u onze website bezoekt.


Taakverwerking

We hebben een contract voor taakverwerking (AVV) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Het gaat hier om een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming en dat garandeert dat dit bedrijf de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.


Meta Pixel (voorheen Facebook Pixel)

Deze website gebruikt de bezoekersactie-pixel van Facebook/Meta voor conversiemeting. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Op deze manier kan het gedrag van paginabezoekers worden gevolgd nadat ze naar de website van de aanbieder zijn doorgestuurd door op een Facebook-advertentie te klikken. Daardoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en om toekomstige reclamemaatregelen te optimaliseren.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als beheerder van deze website, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor zijn eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met het beleid voor gegevensgebruik van Facebook (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Daardoor kan Facebook advertenties zowel op Facebook-pagina's als buiten Facebook weergeven. Dit gebruik van gegevens kan niet door ons als beheerder van de site worden beïnvloed.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Voor zover persoonsgegevens op onze website met behulp van de hier beschreven tool worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid is uitsluitend beperkt tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook die plaatsvindt na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die gezamenlijk op ons rusten, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. U vindt de tekst van de overeenkomst op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacy-informatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het op een privacyveilige manier implementeren van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de beveiliging van gegevens van Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkene bij ons claimt, zijn wij verplicht om deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt de remarketingfunctie “Custom Audiences” ook uitschakelen in het gedeelte Advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Daarvoor moet u bij Facebook ingelogd zijn.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.


Criteo

Deze website gebruikt functies van Criteo. De aanbieder is Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs (hierna “Criteo”).

Criteo wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties aan u weer te geven binnen het Criteo-advertentienetwerk. Uw interesses worden bepaald op basis van uw eerdere gebruiksgedrag. Criteo registreert bijvoorbeeld welke producten u hebt bekeken, aan uw winkelmandje hebt toegevoegd of hebt gekocht. Meer informatie over de door Criteo verzamelde gegevens vindt u hier:

https://www.criteo.com/de/privacy/how-we-use-your-data/.

Om u op interesses gebaseerde reclame te kunnen tonen, moeten wij of andere Criteo-partners u kunnen herkennen. Daarvoor wordt een cookie opgeslagen op uw eindapparaat of wordt een vergelijkbare identificatie gebruikt die uw gebruikersgedrag koppelt aan een pseudoniem gebruikersprofiel. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Criteo op:

https://www.criteo.com/de/privacy/.

Uw persoonlijke gegevens en de Criteo-cookies die in uw browser zijn opgeslagen, worden maximaal 13 maanden bewaard vanaf de datum waarop ze zijn verzameld.

Voor zover toestemming (consent) is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst uitsluitend gebruikt op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Tenzij toestemming is verkregen, is het gebruik van deze dienst gebaseerd op art. 6 lid 1 punt f AVG; de websitebeheerder heeft een legitiem belang bij gerichte reclamemaatregelen.

Criteo en wij zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in de zin van art. 26 AVG. Tussen Criteo en ons is een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst gesloten, waarvan Criteo de belangrijkste inhoud beschrijft op de volgende link:

https://www.criteo.com/de/privacy/how-we-use-your-data/.

 

6. Nieuwsbrief

Gegevens voor de nieuwsbrief

Als u de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link Uitschrijven” in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de herroeping.

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat het doel heeft opgehouden te bestaan. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen uit onze distributielijst voor nieuwsbrieven te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons legitieme belang conform art. 6 lid 1 punt f AVG.

Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief indien nodig opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

De nieuwsbrief wordt verzonden door verzenddienstaanbieder Emarsys eMarketing Systems GmbH. Lees voor meer informatie het privacybeleid van de aanbieder van de verzenddienst.

Emarsys werkt door middel van cookies en trackingpixels. Nadat u toestemming hebt gekregen om onze nieuwsbrief te ontvangen door het double-opt-in-proces te voltooien en als u onze cookies hebt geaccepteerd, worden uw gegevens die via de cookies zijn verzameld door Emarsys samengevoegd, die aan u kunnen worden toegewezen via het e-mailadres dat u tijdens de registratie hebt opgegeven. De op deze manier verzamelde gegevens worden gebruikt om uw nieuwsbrief te personaliseren. De bezochte producten en artikelen, uw browsegeschiedenis, de datum en tijd van uw bezoek aan de homepage, de gebruikte browser en het gebruikte platform worden geanalyseerd. Daarnaast gebruiken we Emarsys om het succes van onze nieuwsbrieven te analyseren, d.w.z. of de verzonden nieuwsbrieven worden geopend en gebruikt, naar hoeveel gebruikers een e-mail is verzonden, of e-mails zijn geweigerd en of gebruikers zich na ontvangst van een e-mail van de lijst hebben afgemeld. De evaluaties dienen om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te versturen op basis van de interesses van onze gebruikers. Een afzonderlijke herroeping van de prestatiemeting van de nieuwsbrief is helaas niet mogelijk, in dit geval moet het hele abonnement op de nieuwsbrief geannuleerd worden. We bewaren de gegevens die met Emarsys zijn verzameld zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of hoogstens totdat de gebruiker zijn toestemming voor de gegevensverwerking intrekt. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Het bestellen van de nieuwsbrief is vrijwillig en de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming in de zin van art. 6 lid 1 punt a AVG.

In het kader van de wettelijke toestemming conform § 7 lid 3 UWG is de Jungheinrich PROFISHOP gerechtigd het bij de aankoop van een dienst tegen betaling opgegeven e-mailadres te gebruiken voor directe reclame voor eigen gelijksoortige producten of diensten. Als reclame voor gelijksoortige producten of diensten niet langer gewenst is, kan het overeenkomstige gebruik van het e-mailadres te allen tijde worden geweigerd zonder dat dit andere kosten met zich meebrengt dan de verzendkosten volgens de basistarieven. U kunt zich hiervoor afmelden door op de afmeldlink in elke mailing te klikken of door ons afmeldformulier voor productaanbevelingen te gebruiken.

 

7. Plug-ins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Deze website voegt video's van de website YouTube in. De beheerder van de pagina's is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De overdracht van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Zo maakt YouTube – ongeacht of u een video bekijkt – een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit laat de YouTube-server weten welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Verder kan YouTube verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan nadat u een video hebt gestart of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. device fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie over bezoekers van deze website verzamelen. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te maken, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Indien nodig kunnen na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen worden uitgevoerd, waarop wij geen invloed hebben.

YouTube wordt gebruikt voor een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over privacy bij YouTube vindt u in hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.


Google reCAPTCHA

We gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevens die op deze website worden ingevoerd (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn gemaakt. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website bezoekt. Voor analysedoeleinden evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen die de gebruiker maakt). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gesteld dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 punt f AVG. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij om zijn webaanbiedingen te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over Google reCAPTCHA vindt u in het privacybeleid van Google en de servicevoorwaarden van Google op de volgende links:

https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.


Trusted Shops
 

De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops-keurmerk en eventueel verzamelde beoordelingen weer te geven en om kopers Trusted Shops-producten aan te bieden nadat ze een bestelling hebben geplaatst. 
 
Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale marketing van ons aanbod, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging conform art. 6 lid 1 p. 1 punt f AVG. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.

 
Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de site automatisch overschreven. 

 
Andere persoonsgegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven, wanneer u na het afronden van een bestelling hebt besloten om gebruik te maken van de producten van Trusted Shops of wanneer u zich al hebt aangemeld om hiervan gebruik te maken. In dat geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing. 


Fivetran

We hebben Fivetran op deze website geïntegreerd. De aanbieder is [Fivetran Inc. (1221 Broadway, Floor 20, Oakland, California 94612, VS) (hierna “Fivetran”).

Met Fivetran kunnen we gegevensintegratie vanuit verschillende gegevensbronnen automatiseren. Hierbij worden gegevens uit ons databasesysteem geladen en naar onze gegevensanalyseprogramma's gestuurd. De gegevens worden standaard verwerkt op servers in de EU. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van de aanbieder: https://www.fivetran.com/legal/privacy 


 

8. Online marketing en partnerprogramma's

Affiliateprogramma's op deze website

We nemen deel aan affiliate-partnerprogramma's. In affiliate-partnerprogramma's worden advertenties van een bedrijf (adverteerder) op websites van andere bedrijven in het affiliate-partnernetwerk (uitgever) geplaatst. Wanneer u op een van deze affiliate-advertenties klikt, wordt u doorgestuurd naar de geadverteerde aanbieding. Als u vervolgens een bepaalde transactie (conversie) uitvoert, ontvangt de uitgever hiervoor een vergoeding. Om deze vergoeding te kunnen berekenen, moet de beheerder van het partnernetwerk kunnen traceren via welke advertentie u op de betreffende aanbieding bent terechtgekomen en de vooraf gedefinieerde transactie hebt uitgevoerd. Hiervoor worden cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device fingerprinting) gebruikt.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 punt f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de juiste berekening van de affiliate-vergoeding. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

We nemen deel aan de volgende affiliate-programma's:


AWIN

De beheerders van het affiliate-netwerk zijn AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn (hierna “AWIN”).

AWIN en de uitgever zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in verband met het partnerprogramma. De verplichtingen die op hen gezamenlijk rusten, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. Volgens deze overeenkomst kunt u met uw zorgen over gegevensbescherming terecht bij beide verantwoordelijken. De verantwoordelijke persoon die telkens als eerste wordt aangesproken, zal uw vraag beantwoorden. Elke verantwoordelijke houdt onafhankelijk informatie over gegevensbescherming bij in overeenstemming met art. 13, 14 en 26 AVG en neemt de nodige maatregelen om persoonsgegevens te beschermen en om te voldoen aan de andere AVG-bepalingen in zijn bedrijf. De gezamenlijke verwerkingsovereenkomst is beschikbaar in de algemene voorwaarden van AWIN onder de volgende link:

https://s3.amazonaws.com/docs.awin.com/Legal/Publisher+Terms/2020/DE+Publisher+Terms+GDPR+Annex.pdf.

9. E-commerce en betalingsproviders

Verwerken van klant- en contractgegevens

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgebonden klantgegevens en contractuele gegevens om onze contractuele relaties vast te stellen, de inhoud ervan te bepalen en te wijzigen. We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of hiervoor kosten in rekening te brengen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 punt b AVG.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de opdracht of beëindiging van de zakelijke relatie en het verstrijken van eventuele bestaande wettelijke bewaartermijnen. Wettelijke bewaarperioden blijven onaangetast.


Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een contract voor online winkels, handelaars en verzending van goederen

Wanneer u goederen bij ons bestelt, geven wij uw persoonsgegevens door aan het transportbedrijf dat belast is met de levering en aan de aanbieder van de betalingsdienst die belast is met de betalingsverwerking. Alleen die gegevens worden vrijgegeven die de betreffende dienstverlener nodig heeft om zijn taak uit te voeren. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 punt b AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Als u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 punt a AVG, geven we uw e-mailadres door aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, zodat zij u per e-mail kunnen informeren over de verzendstatus van uw bestelling; u kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.


Kredietbeoordelingen

In het geval van een aankoop op rekening of een andere betalingsmethode waarbij we vooruitbetalingen doen, kunnen we een kredietbeoordelingsprocedure (scoring) uitvoeren. Hiervoor geven we uw ingevoerde gegevens (bijv. naam, adres, leeftijd of bankgegevens) door aan een kredietagentschap. Op basis van deze gegevens wordt de waarschijnlijkheid van wanbetaling bepaald. In het geval van een te hoog risico op wanbetaling, kunnen we de betalingsmethode in kwestie weigeren.

De kredietbeoordeling wordt uitgevoerd op basis van de nakoming van het contract (art. 6 lid 1 punt b AVG) en om wanbetaling te voorkomen (gerechtvaardigd belang volgens art. 6 lid 1 punt f AVG). Als er toestemming is verkregen, wordt de kredietbeoordeling uitgevoerd op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 punt AVG); de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.


Betalingsdiensten

We gebruiken betalingsdiensten van derden op onze website. Wanneer u een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens (bijv. naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) verwerkt door de aanbieder van de betalingsdienst om de betaling te verwerken. Op deze transacties zijn de respectieve contractuele en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieders van toepassing. De aanbieders van betalingsdiensten worden gebruikt op basis van art. 6 lid 1 punt b AVG (contractverwerking) en in het belang van een soepel, gemakkelijk en veilig betalingsproces (art. 6 lid 1 punt f AVG). Voor zover voor bepaalde handelingen uw toestemming wordt gevraagd, is art. 6 lid 1 punt a AVG de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking; toestemmingen kunnen op elk moment voor de toekomst worden ingetrokken.

We gebruiken de volgende betalingsdiensten/aanbieders van betalingsdiensten in het kader van deze website:


PayPal

De aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier:

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van PayPal:

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.


Klarna

De aanbieder is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna “Klarna”). Klarna biedt verschillende betalingsmogelijkheden aan (bijv. huurkoop). Als u ervoor kiest om met Klarna te betalen (Klarna Checkout-oplossing), zal Klarna verschillende persoonsgegevens van u verzamelen. Klarna gebruikt cookies om het gebruik van de Klarna Checkout-oplossing te optimaliseren. Meer informatie over het gebruik van Klarna-cookies vindt u op de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Meer informatie hierover kunt u lezen in het privacybeleid van Klarna op de volgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.


Mastercard

De aanbieder van deze betalingsdienst is Mastercard Europe SA, Tervurensesteenweg 198A, B-1410 Waterloo, België (hierna “Mastercard”).

Mastercard kan gegevens overdragen aan het moederbedrijf in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de bindende bedrijfsregels van Mastercard. Meer informatie vindt u hier: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html en https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.


VISA

De aanbieder van deze betalingsdienst is Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Verenigd Koninkrijk (hierna “VISA”).

Het Verenigd Koninkrijk wordt beschouwd als een veilig derde land onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk een niveau van gegevensbescherming heeft dat gelijkwaardig is aan dat in de Europese Unie.

VISA kan gegevens overdragen aan het moederbedrijf in de VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier:

https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van VISA:

https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.


Novalnet

De aanbieder van deze betalingsdienst is Novalnet AG Zahlungsinstitut (ZAG), Feringastraße 4, 85774 Unterföhring (hierna “Novalnet”).

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Novalnet op de volgende link: https://www.novalnet.de/datenschutz.


10. Onze aanwezigheid op social media

Dit privacybeleid is van toepassing op de volgende socialmediasites


Gegevensverwerking door sociale netwerken

We onderhouden openbaar toegankelijke profielen op sociale netwerken. De sociale netwerken die wij gebruiken, vindt u hieronder in detail.

Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter enz. kunnen uw gebruikersgedrag over het algemeen uitgebreid analyseren wanneer u hun website of een website met geïntegreerde socialmedia-inhoud (bijv. Like-knoppen of reclamebanners) bezoekt. Het bezoeken van onze socialmediasites leidt tot talrijke verwerkingsactiviteiten die relevant zijn voor gegevensbescherming. Meer in detail:

Als u bent aangemeld bij uw socialmedia-account en onze social media bezoekt, kan de beheerder van het socialmediaportaal dit bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. Uw persoonsgegevens kunnen echter ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het betreffende socialmediaportaal. In dit geval vindt deze gegevensverzameling bijvoorbeeld plaats via cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door uw IP-adres te registreren.

Met behulp van de gegevens die op deze manier worden verzameld, kunnen de beheerders van de socialmediaportalen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde advertenties binnen en buiten de respectieve aanwezigheid op social media aan u worden weergegeven. Als u een account hebt bij het betreffende sociale netwerk, kunnen de op interesses gebaseerde advertenties worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent of was ingelogd.

Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingen op de socialmediaportalen kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen verdere verwerkingsactiviteiten daarom worden uitgevoerd door de beheerders van de socialmediaportalen. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de respectieve socialmediaportalen.


Wettelijke basis

Onze aanwezigheid op social media is bedoeld om een zo breed mogelijke aanwezigheid op het internet te garanderen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgrondslagen, die door de beheerders van de sociale netwerken moeten worden vermeld (bijv. toestemming in de zin van art. 6 lid 1 punt a AVG).


Verantwoordelijke persoon en handhaving van rechten

Als u een van onze socialmediasites (bijv. Facebook) bezoekt, zijn we samen met de beheerder van het socialmediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die tijdens dit bezoek in gang wordt gezet. In principe kunt u uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensportabiliteit en klacht) zowel tegen ons als tegen de beheerder van het betreffende socialmediaportaal (bijv. tegen Facebook) doen gelden.

Houd er rekening mee dat wij, ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de beheerders van de socialmediaportalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking van de socialmediaportalen. Onze opties worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.


Opslagperiode

De gegevens die rechtstreeks door ons worden verzameld via onze aanwezigheid op social media, worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons verzoekt om ze te verwijderen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat staan totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

We hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens, die door de beheerders van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de beheerders van de sociale netwerken (bijv. in hun privacybeleid, zie hieronder).


Uw rechten

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om bezwaar te maken, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Bovendien kunt u verzoeken om correctie, blokkering, verwijdering en, onder bepaalde omstandigheden, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.


Sociale netwerken in detail

Facebook

We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna “Meta”). Volgens Meta worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

We hebben een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst (Controller Addendum) afgesloten met Meta. Deze overeenkomst bepaalt de gegevensverwerking waarvoor wij of Meta verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt. U kunt deze overeenkomst bekijken op de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kunt uw advertentie-instellingen zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Facebook:

https://www.facebook.com/about/privacy/.


LinkedIn

We hebben een profiel op LinkedIn. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn gebruikt advertentiecookies.

Als u de LinkedIn-advertentiecookies wilt uitschakelen, gebruik dan de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Raadpleeg het privacybeleid van LinkedIn voor meer informatie over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.


YouTube

We hebben een profiel op YouTube. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Raadpleeg het privacybeleid van YouTube voor meer informatie over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Online beslechting platform

De Europese Commissie biedt een platform om online geschillen op te lossen. U bereikt het platform via: http://ec.europa.eu/consumers/odr