Lesezeit: 5 Minuten

Tijdens bouw-, sloop- of renovatiewerkzaamheden hopen zich op een bouwplaats verschillende soorten afval en reststoffen op. Als ondernemer bent u er zelf verantwoordelijk voor om deze afvalstromen op de juiste manier te scheiden en af te voeren. Als de hoeveelheid afval groter is dan een kubieke meter, moet u het afval zelfs al op het bouw- of sloopterrein scheiden. Voor het afvoeren van bouwafval zijn er bepaalde voorschriften die u moet volgen. Lees hier meer over de regels en hoe u zich kunt ontdoen van bijvoorbeeld bakstenen, beton of gipsplaten.

De wettelijke voorschriften over bouwafval

Het Landelijk Afvalbeheerplan 2018 (LAP3) regelt het scheiden en afvoeren van bedrijfsafval. Hiertoe behoort in principe ook al het sloop- en bouwafval dat ontstaat bij de bouwprojecten of renovatiewerkzaamheden van uw bedrijf. Het LAP3 bevat zogenaamde sectorplannen waarin de regels voor verschillende vormen van bedrijfsafval worden uitgewerkt. Hier vindt u een overzicht van alle verschillende sectorplannen voor bouw- en sloopafval.

Daarnaast is in Artikel 4.1 van het Bouwbesluit vastgelegd welke vormen van bouwafval u tenminste moet scheiden. Dat maakt het makkelijker om al tijdens het inrichten van de bouwlocatie voor de juiste bouwcontainers te kiezen. In de meeste gevallen moeten de afvalstromen van bouw- en sloopprojecten gescheiden worden ingezameld en vervoerd.

U kunt bij een geregistreerde inzamelaar bouwcontainers, rolcontainers of big bags huren, of zelf uw bouwafval naar de milieustraat brengen. Daarnaast is het ook toegestaan om puin en andere vormen van bouwafval te verwerken in bedrijfseigen afvalverwerkingsfaciliteiten, mits u daarvoor de noodzakelijke vergunning(en) heeft.

U dient een administratie bij te houden als u bedrijfsafval wegdoet, vervoert of ontvangt. Dat geldt ook voor bouw- en sloopafval. Deze administratie (de zogenaamde afvalstoffenregistratie) moet in ieder geval het contract met de inzamelaar, de zogenaamde begeleidingsbrief voor afvaltransporten en de rekening van het afval bevatten. Deze administratie dient u minstens vijf jaar te bewaren. Als uw bedrijf jaarlijks meer dan 50 m3 sloop- en bouwafval sorteert en afvoert, moet u dit bovendien melden bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA).

Wat is puin?

Puin is een afvalmateriaal dat vrijkomt bij sloop- en bouwwerkzaamheden en omvat alle steenachtige, niet-brandbare vormen van bouwafval, zoals tegels, dakpannen, metselpuin en beton. Schoon puin wordt gezien als één afvalsoort die niet verder hoeft te worden gescheiden en is daarom goedkoper in de verwerking dan andere vormen van bouwafval. Daarom is het verstandig om voor puin een aparte container te gebruiken, zodat het optimaal kan worden gerecycled. Puin wordt doorgaans vermalen tot granulaat, wat wordt gebruikt voor allerlei bouwtoepassingen, zoals het aanleggen van wegen.

Deze materialen kunnen in de puincontainer:

 • Keien en andere natuurstenen, zandsteen
 • Metselwerk, metselpuin
 • Beton, beton- en steengruis
 • Tegels
 • Mortel- en stucresten
 • Betonpuin van wegwerkzaamheden

Het is erg belangrijk dat het puin in uw container geen gevaarlijke stoffen, zoals teer of asbest, bevat. Als dat zo is, dient u dit bouwafval als chemisch afval te behandelen en gescheiden te houden van de rest van uw afvalstromen. In sectorplan 37 van het LAP3 kunt u meer lezen over de omgang met asbest en asbesthoudende afvalstoffen.

Bovendien mag het puin niet zijn gemengd met andere vormen van bouwafval. Ook mogen gips, keramiek (bakstenen en dakpannen!) en asfalt niet in de puincontainer. Als uw bouwafval niet bestaat uit zuiver puin, moet het als gemengd bouw- en sloopafval worden behandeld. Let op: de puincontainer mag maximaal 10 procent zand bevatten.

Let op: in sommige gevallen heeft u voor een bouwcontainer een vergunning nodig. U kunt hierover meer informatie inwinnen bij de gemeente waar u de container wilt plaatsen om het bouwafval af te voeren.

Verschillende soorten bouwafval afvoeren

 1. Afgegraven aarde en grond

  Afgegraven grond van bouwwerkzaamheden kan het beste worden gescheiden naar gelang de verschillende bodemlagen. Op die manier kunnen bijvoorbeeld leem en grind makkelijker worden gerecycled.

  Bovendien is het belangrijk om onderscheid te maken tussen verontreinigde en niet-verontreinigde grond: verontreinigde grond moet afzonderlijk worden verwijderd, zodat deze geen gevaar voor de gezondheid en het milieu kan opleveren. Voorbeelden hiervan zijn ballastgrind van spoorwegen en met olie of benzine doordrenkte grond. Meer informatie vindt u in het sectorplan voor grond.

 2. Bouwafval van wegwerkzaamheden

  Bij afvalstoffen die ontstaan bij het opbreken van het wegdek moet onderscheid worden gemaakt tussen vervuilde en onvervuilde materialen. Onvervuilde steenresten kunnen in de puincontainer. Asfalt moet daarentegen altijd worden gescheiden van al het andere bedrijfsafval.

  Puinachtig afval van wegwerkzaamheden dat verontreinigd is met teerachtige stoffen (PAK’s) wordt als chemisch afval beschouwd. Verontreinigd puin moet eerst worden gereinigd door een gespecialiseerd bedrijf, voordat het kan worden gerecycled.

  Asfalt met een lage concentratie PAK’s kan worden gerecycled. Dit gaat om asfalt met een concentratie PAK van 10 ≤ 75 mg per kg droge stof. Over het algemeen betreft dit asfalt met bitumen als bindmiddel of niet-teerhoudend asfalt. Daarentegen wordt teerhoudend asfalt allereerst onderworpen aan een thermische behandeling, voordat het voor andere doeleinden kan worden gebruikt. Teerhoudend asfalt moet daarom altijd apart worden ingezameld en afgevoerd.

 3. Gemengd bouw- en sloopafval afvoeren

  Gemengd bouwafval bestaat uit allerlei verschillende stoffen en kan daarom niet zo makkelijk worden gerecycled. Deze vorm van bouwafval moet doorgaans worden gestort of worden verwerkt in een afvalverbrandingsinstallatie. Dit is een stuk duurder en minder duurzaam dan het gescheiden afvoeren van bouwafval. Daarom is dit vooral een goede optie wanneer u niet in staat bent om het afval te scheiden of wanneer het gaat om slechts één of enkele containers. De volgende materialen mag u in een bouw- en sloopcontainer verzamelen:

  • Houtafval, zaagsel
  • Metaal
  • Isolatiemateriaal
  • Folie
  • Kabels
  • Puimsteen, cellenbeton
  • Uitgehard beton
  • Gips, gipsplaten
  • Leidingen, radiatoren
  • Deuren en ramen (kozijnen)
  • Grofvuil
  • Groenafval

  In principe mag u ook dus recyclebare materialen in een container met gemengd bouwafval verzamelen. Als u echter een grotere hoeveelheid bijvoorbeeld hout of puin heeft is het veel goedkoper en bovendien beter voor het milieu om deze materialen apart te verzamelen en te recyclen.

  Er zijn ook stoffen die niet in het gemengd bouwafval terecht mogen komen, zoals kitspuiten, verfresten, teerhoudende dakbedekking, koelkasten, matrassen, niet-uitgehard cement of beton, en uiteraard alle vormen van asbest.

 4. Speciale soorten bouwafval: bruikbare stoffen en mineraalvezels

  Sommige soorten bouwafval kunnen direct in hun geheel worden gerecycled. Hieronder vallen piepschuim en verpakkingsmateriaal, evenals papier en karton. Maar ook metaal kan compleet worden hergebruikt.

  Mineraalvezels, zoals glasvezel- en steenwol, moeten gescheiden worden ingezameld en afgevoerd. Deze materialen kunnen kankerverwekkend zijn, vooral als ze voor 2000 zijn geproduceerd. Vanwege de gevaarlijke fijnstofdeeltjes, die vrijkomen in omgang met deze stoffen, moeten mineraalvezelplaten en dergelijke apart worden bewaard en vervoerd in stofdichte en stevige zakken.

Veel gestelde vragen over bouwafval afvoeren

Wat is puin?

Onder puin verstaan we steenachtig, niet-brandbaar bouwafval dat ontstaat bij nieuwbouw, sloop of renovatie. Als u daar veel van heeft, is het veel goedkoper en duurzamer om dit te scheiden. Voorwaarde daarvoor is dat het puin niet verontreinigd is met PAK’s. Puin mag wel tot 10% zand of andere ongevaarlijke reststoffen bevatten.

Betonresten, niet-uitgehard beton, natuurstenen, stucresten, gruis en kiezels, bestrating, tegels, metsel- en betonpuin mogen in principe allemaal in de puincontainer. Bakstenen, asfalt, dakpannen en gipsplaten mogen er niet in terechtkomen.

Wat is gemengd bouw- en sloopafval?

Gemengd bouwafval is een restcategorie die van toepassing is als het afval redelijkerwijs niet kan worden gescheiden. Vaak zitten er stoffen bij die niet zomaar weg kunnen worden gegooid. Gemengd bouwafval is moeilijker te recyclen dan bouwafval, of kan in sommige gevallen helemaal niet worden gerecycled en wordt dan gestort of verbrand. Daarom is het veel duurder om een gemengde bouw- en sloopcontainer te huren dan een puin-, hout- of metaalcontainer.

Wat kost een ton bouwpuin?

De prijzen van de afzonderlijke inzamelaars lopen nogal uiteen. In principe kunt u uitgaan van grofweg 40 euro voor het verwerken van een ton puin. Daar wordt meestal de prijs voor de container bij opgeteld, die meestal tussen de 30 en 60 EUR per m³ bedraagt. Dit is normaal gesproken inclusief de bezorg- en ophaalkosten.

Waar laat ik mijn bouwpuin?

Kleine hoeveelheden bouwpuin kunt u makkelijk zelf inleveren bij de plaatselijke milieustraat. Als er daarentegen sprake is van veel puin, kunt u het beste een puincontainer huren. Het is in sommige gevallen ook mogelijk het bouwafval te verwerken in uw eigen afvalverwerkings- of recyclingfaciliteiten.

Let op: de hier genoemde voorschriften zijn slechts een keuze uit de belangrijkste wettelijke richtlijnen. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we u naar de hier weergegeven voorschriften en wetten. Bij de concrete omzetting in uw bedrijf dient u zich bij twijfel tot een deskundige te richten.

Bron afbeelding:
© gettyimages.de – Kyryl Gorlov