Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Lesezeit: 6 Minuten

Of het nu gaat om de bouwsector, sanitaire bedrijven of schoonmaakbedrijven: het is algemeen bekend dat bedrijven het uitgevoerde werk door de klant moeten laten goedkeuren. Wat minder bekend is, is dat de oplevering moet plaatsvinden voordat u recht heeft op volledige betaling. Hoewel dit ook stilzwijgend kan gebeuren, is het als aannemer gebruikelijk om een opleveringsdocument op te stellen. Zo loopt u geen risico als er later klachten komen.

Welke soorten opleverlijsten zijn er? Wat staat er in het document? Wie stelt het op en wie ondertekent het? Wat gebeurt er als er klachten zijn over het geleverde werk? In dit artikel vindt u antwoorden op deze en andere vragen, tips en een voorbeeld van een opleverlijst voor bouwbedrijven dat u kunt downloaden.

Waarom de opleverlijst belangrijk is voor aannemers

In de eerste plaats verwijst het document altijd naar de aannemingsovereenkomst die eerder is afgesloten. Hierin staat beschreven welke opdracht het bedrijf moet uitvoeren voor een particulier, een ander bedrijf of een overheidsinstelling. Zelfs als u met een onderaannemer werkt die de opdracht voor u uitvoert, moet u de oplevering documenteren.

Het opleveringsprotocol dient om de volgende dingen vast te leggen:

 • De gedane werkzaamheden
 • Eventuele gebreken
 • Maatregelen die zijn genomen om eventuele gebreken te verhelpen

In de praktijk is een van de belangrijkste rechtsgevolgen van de oplevering dat u, als uitvoerende partij, alleen volledige betaling kunt eisen wanneer de klant heeft bevestigd dat u het werk volgens afspraak heeft uitgevoerd.

Het gebeurt vaak dat bedrijven een rekening uitschrijven nadat de dienst is voltooid, zonder dat er een formele oplevering heeft plaatsgevonden. Om te vermijden dat uw factuur mag worden genegeerd, is het absoluut noodzakelijk dat u de volgende volgorde aanhoudt:

 1. Uitvoering van de afgesproken werkzaamheden
 2. Oplevering
 3. Facturering

De schriftelijke oplevering heeft voordelen voor zowel u als de klant:

Voordelen voor de klantVoordelen voor u
• Overzichtelijke weergave van de uitgevoerde werkzaamheden
• Kostentransparantie
• De mogelijkheid om een klacht in te dienen over gebreken
• Garandeert het recht om in het geval van gebreken, afspraken te maken over corrigerende maatregelen
• Bewijs van uitgevoerde werkzaamheden
• Vermijden van latere klachten
• Zekerheid van betaling voor het uitgevoerde werk
• Verhoging van de klantentevredenheid

Wat moet er in de opleverlijst voor de bouwsector staan?

Om zeker te stellen dat het document bindend is voor beide partijen en bestand is tegen een eventueel juridisch geschil, moet het wat betreft vorm en inhoud aan een aantal eisen voldoen. De volgende informatie mag in geen geval ontbreken:

 • Datum en plaats van oplevering
 • Onderwerp van de aannemingsovereenkomst; in het geval van een opleverlijst voor een bouwterrein, ook het adres van het bouwobject
 • Naam en adres van de klant
 • Naam en adres van de aannemer
 • Datum en, indien van toepassing, dossiernummer van de aannemingsovereenkomst
 • Begin en voltooiing van de werkzaamheden
 • Concrete beschrijving van de werkzaamheden
 • Deelnemers aan de oplevering
 • Lijst van eventuele gebreken
 • Eventueel voorbehoud
 • Specificaties voor het herstellen van gebreken (rectificatie)
 • Garantieperiode
 • Handtekeningen van opdrachtgever en aannemer (of hun wettelijke vertegenwoordiger)

Ter illustratie kunt u hier een sjabloon downloaden van een opleverlijst voor de bouw, dat u vervolgens aan uw werkgebied kunt aanpassen.

Wanneer wordt een opleverlijst opgesteld?

Bij een formele oplevering maakt u na de voltooiing van de werkzaamheden een afspraak met de klant om het werk te laten goedkeuren. De klant ondertekent dan de opleverlijst die u heeft opgesteld om te bevestigen dat u het afgesproken werk naar behoren hebt vervuld.

Meerdere opleverlijsten op bouwplaatsen zinvol

Voor grotere projecten is er ook de mogelijkheid om aparte opleverlijsten te maken voor afzonderlijke werkstappen. Dit is zinvol op bouwplaatsen, bijvoorbeeld wanneer afzonderlijke werkzaamheden op elkaar voortbouwen of bepaalde delen van een installatie naderhand niet meer toegankelijk zijn. Zo kan de documentatie voor een huis bijvoorbeeld uitsluitend worden afgegeven voor de ruwbouw of de afwerking binnenshuis. Bovendien kunnen er aparte opleverlijsten worden opgesteld voor het verwarmingssysteem, de elektrische installatie, het schilderwerk en andere zaken. Bij de installatie van een technisch systeem is het zinvol het te verdelen in een primaire en een secundaire installatie.

Wat te doen als er sprake is van gebreken?

Elke opleverlijst bevat een lijst van gebreken. Deze bevat alle punten waartegen de cliënt bezwaar maakt. De gevolgen die dit heeft, hangen af van het soort gebrek:

GebrekDefinitieConsequenties
Niet-essentiële gebreken• Geen invloed op de functionaliteit• De klant moet de oplevering accepteren
• De klant kan echter herstel van gebreken eisen
• Verzoek om correctie ook mogelijk nadat de aanvaarding reeds heeft plaatsgevonden
Zwaarwegende gebreken• Bemoeilijkt tot onmogelijk gebruik• De klant kan de oplevering weigeren
• Het werk kan onder voorbehoud worden aanvaard
• De vergoeding kan verrekend met de kosten van het latere herstel van de gebreken

Als u verantwoordelijk bent voor de gebreken in uw werkzaamheden, dan moet u deze binnen een redelijke termijn verhelpen. Het is echter ook mogelijk dat de cliënt zelf het gebrek verhelpt en dit bij u in rekening brengt of het bedrag van de vergoeding vermindert. Wat u ook afspreekt met de klant: zorg ervoor dat u de afspraken vastlegt in de opleverlijst, om latere juridische geschillen uit te sluiten.

De vermelding van een gebrek in het aanvaardingsprotocol verplicht u niet automatisch om het gebrek te verhelpen of de vergoeding te verminderen. U bent in eerste instantie alleen verplicht na te gaan of het gebrek werkelijk door u of uw bedrijf veroorzaakt is. Als dat niet het geval is, kunt u de werktijd die u aan de inspectie besteed hebt, in rekening brengen. Deze mogelijkheid moet echter van tevoren schriftelijk worden vastgelegd.

Welke soorten oplevering zijn er voor de bouwsector?

Het is in dit verband van belang op te merken dat de opdrachtgever verplicht is om het opgeleverde werk te aanvaarden, mits er geen ernstige redenen tot weigering zijn. Ernstige redenen zijn bijvoorbeeld gebreken die een gebouw onbruikbaar maken.

Hoe de aanvaarding precies moet gebeuren, wordt echter niet voorgeschreven. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor, onder andere in schriftelijke vorm: de opleverlijst voor aannemers waar we het in dit artikel over hebben. Deze optie is bijzonder nuttig, omdat die voor transparantie zorgt en u beter beschermt tegen claims van de klant na oplevering.

De volgende mogelijkheden staan ter beschikking:

Formele oplevering:

U voert een bepaalde opdracht uit in overeenstemming met de aannemingsovereenkomst. De klant controleert dan of de verrichte werkzaamheden voldoen aan alle eerder overeengekomen specificaties. Als de klant het resultaat aanvaardt, is de oplevering compleet. Als aannemer kunt u dit in schriftelijke vorm eisen, bijv. als een opleverlijst.

Stilzwijgende oplevering:

Een dienst kan ook stilzwijgend aanvaard worden, bijv. doordat de klant de hele rekening betaalt of door gebruik te maken van de verleende dienst. Als u een nieuwe keuken voor een klant hebt geïnstalleerd, de klant de hele rekening betaalt en de keuken zonder te klagen gebruikt, dan moet dit als stilzwijgende aanvaarding worden beschouwd.


Volgens het Burgerlijk Wetboek 7, artikel 758 wordt de opdracht ook als aanvaard beschouwd, indien de opdrachtgever een voor de oplevering gestelde termijn zonder opgave van redenen laat verstrijken. Dit geldt ook als de oplevering zonder opgave van redenen wordt geweigerd.

Weigering of oplevering onder voorbehoud:

De klant kan alleen aanspraak maken op het herstellen van gebreken, als hij de oplevering weigert of de oplevering onder voorbehoud aanvaardt.

Uit deze punten blijkt de belangrijke rol die de opleverlijst kan spelen, vooral in de bouw- en installatiesector.

Veelgestelde vragen over de opleverlijst voor aannemers

Waarom is een opleverlijst zinvol voor aannemers?

De opleverlijst dient om uw werkzaamheden te documenteren. Met de handtekening bevestigt de klant dat een opdracht naar behoren en zonder ernstige gebreken is uitgevoerd en verbindt hij zich ertoe de afgesproken vergoeding volledig te betalen. Bovendien gaat de termijn voor garantie en waarborg in op de datum van de oplevering.

Wanneer wordt een opleverlijst opgesteld?

Na voltooiing van de contractueel overeengekomen werkzaamheden maakt u een afspraak met de klant voor de oplevering, waarbij gecontroleerd wordt of het werk in orde is. Bij deze inspectie wordt de opleverlijst voor aannemers ingevuld en ondertekend.

Wie stelt de opleverlijst op?

Normaal gesproken stelt de aannemer de opleverlijst op. Dit is echter niet wettelijk verplicht. Als in plaats daarvan de klant het doet, is het belangrijk dat u de bepalingen met betrekking tot de garantie, waarborg en rectificatie zorgvuldig controleert voordat u tekent.

Wie mag de opleverlijst ondertekenen?

De opdrachtgever en de aannemer of hun rechtmatig aangewezen vertegenwoordigers zijn gemachtigd om de opleverlijst te ondertekenen.

Wie krijgt de opleverlijst in handen?

Zowel de opdrachtgever als de aannemer krijgen een kopie van het ondertekende document. Daartoe moet het in tweevoud worden opgemaakt en door beide partijen worden ondertekend.

Let op: de hier genoemde voorschriften zijn slechts een keuze uit de belangrijkste wettelijke richtlijnen. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we u naar de hier weergegeven voorschriften en wetten. Bij de concrete omzetting in uw bedrijf dient u zich bij twijfel tot een deskundige te richten.

Bron afbeelding:
© gettyimages.de
 – Kerkez, RealPeopleGroup