Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Lesezeit: 5 Minuten

Lithium accu’s en lithiumbatterijen zitten in veel elektronische apparaten en elektrische voertuigen. Bij het vervoer van deze energiedragers is speciale voorzichtigheid geboden, omdat er een verhoogd brandgevaar bestaat. Lithiumbatterijen en accu’s worden daarom als gevaarlijke goederen beschouwd en er moeten bepaalde voorschriften in acht worden genomen om ze veilig te kunnen vervoeren. In dit artikel kunt u lezen waar u op moet letten en welke regelgeving er voor het vervoer van lithiumbatterijen en lithium accu’s geldt.

Waarom lithium-ion-accu’s en -batterijen onder de gevaarlijke stoffen vallen

Het lithium dat in de batterijen zit reageert erg snel op invloeden van buitenaf, en vooral tijdens het vervoer kan dat tot risico’s leiden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de batterijen door mechanische invloeden vervormd worden. Vanwege het veiligheidsrisico worden lithiumbatterijen en accu’s ingedeeld als gevaarlijke goederen en als zodanig vervoerd.

Thermal runaway

De zogenaamde thermal runaway is een niet te stoppen kettingreactie, een brand in de lithium-ion-accu die bijna niet te blussen is. Binnen milliseconden stijgt de temperatuur in de accu en komt de opgeslagen energie vrij. Er ontstaan zeer giftige en gevaarlijke afzettingen en gassen van zware metalen. Draag daarom speciale beschermende kleding voor chemische stoffen wanneer u met deze batterijen of accu’s omgaat. Tijdens thermal runaway kunnen zelfs onderdelen uit de accu geslingerd worden. De brand kan verschillende oorzaken hebben:

 • Mechanische schade, zoals scheuren of deuken na vallen of schokken, waardoor een inwendige kortsluiting kan ontstaan.
 • Elektrische belasting veroorzaakt door overbelasting of slijtage.
 • Thermische belasting, bijvoorbeeld temperatuurstijgingen als gevolg van onjuiste opslag, of juist te lage temperaturen.

Om de veiligheid bij het hanteren van lithiumbatterijen en -accu’s te garanderen, dient u in uw bedrijf bepaalde maatregelen voor brandpreventie te treffen. Aangezien de technologie van lithiumbatterijen voortdurend verder wordt ontwikkeld, en er qua afmetingen en werking van de lithium-ion-accu’s in uw bedrijf veel verschillen kunnen zijn, kunnen de vereiste maatregelen variëren. In het kader van de in ieder bedrijf risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kunt u bepalen welke maatregelen u moet treffen.

Als er ondanks alle voorzorgsmaatregelen brand ontstaat in een lithiumbatterij, wordt gewoonlijk water gebruikt als blusmiddel. Daarmee wordt de batterij afgekoeld en worden accupacks beschermd tegen meer thermal runaways.

Vervoer van lithiumbatterijen: de regelgeving inzake markering

In Europa en daarbuiten zijn er afspraken gemaakt over het vervoer van gevaarlijke stoffen en goederen over de weg. Deze afspraken zijn gebundeld in het zogenaamde ADR, dat uitgaat van de Verenigde Naties. Volgens het ADR moet bij het vervoer van lithiumbatterijen en accu’s voor de juiste markering worden gezorgd. Afhankelijk van de grootte van de verpakkingen zijn hiervoor verschillende afmetingen voorschreven. Bij grotere verpakkingen moet de markering 100 mm x 100 mm groot zijn, bij kleinere verzendeenheden is 100 x 70 mm voldoende.

Lithiumbatterijen verpakken voor het vervoer

Net als voor de opslag van lithium-ion-accu’s en -batterijen, zijn er voor het vervoer bijzonder stabiele veiligheidscontainers verkrijgbaar, zoals speciale transportkisten. Defecte batterijen moeten voldoen de eisen van verpakkingsgroep I voor zeer gevaarlijke stoffen. Behalve de binnenverpakking moeten ze van buiten zijn ingepakt in een niet-ontvlambaar isolatiemateriaal.

Zo kunt u beschadigde lithium-ion-accu’s herkennen

Defecte lithium-ion-accu’s zijn bijzonder brandgevaarlijk – vooral accu’s met een gewicht van meer dan 500 gram. De volgende kenmerken wijzen erop dat een batterij beschadigd is:

 • Duidelijk vervormde behuizing
 • Aangetaste metalen onderdelen
 • Smeltplekken op de kunststof behuizing
 • Lekkage van vloeistof

De accu wordt warm terwijl deze is uitgeschakeld

Eisen waar u voor het transport aan moet voldoen

Met welke voorschriften voor gevaarlijke goederen moet u rekening houden tijdens het vervoer? Dit wordt vooral bepaald aan de hand van de energiedichtheid van lithium-ion-batterijen.

Als u lithiumbatterijen en accu’s wilt vervoeren, moet u allereerst een test laten doen die verzekert dat het vervoer van een accu, batterij of volledig accupack verantwoord is. Dit is de zogenaamde VN-test 38.3 (UN Manual of Tests and Criteria), die de veiligheid van li-ion-accu’s en -batterijen bij vervoer over land, over zee en door de lucht garandeert. Gedurende de test worden de omstandigheden gesimuleerd die tijdens het vervoer van lithiumbatterijen optreden. Bij het transport moet u vervolgens in staat zijn het testrapport te tonen, en wel gedurende de hele leveringsketen.

Wie niet voldoet aan de verplichting om VN-test 38.3 uit te voeren, riskeert een boete. Bovendien kan de verzekeringsmaatschappij in het geval van een brand waarbij lithiumbatterijen betrokken zijn, weigeren de schade te vergoeden.

Als de gevaarlijke goederen prototypes of beschadigde lithiumbatterijen zijn, moeten weer andere verpakkingsvoorschriften in acht worden genomen.

Checklist – deze informatie moet in het testrapport staan

Hieronder vindt u alle relevante informatie die in het testrapport van UN Test 38.3 moet staan:

 • De naam en contactinformatie van de fabrikant van de cel, de batterij of het product.
 • De naam van het testlaboratorium met alle contactinformatie
 • Een uniek identificatienummer van het testrapport
 • De datum van het opgestelde testrapport
 • Een gedetailleerde beschrijving van de cel of batterij
 • De lijst van uitgevoerde tests en resultaten
 • Een verwijzing naar testvereisten voor samengestelde batterijen
 • Handtekening met de naam en de titel van de ondergetekende ter bevestiging van de geldigheid van de verstrekte informatie.

De regelgeving voor het vervoer van lithiumbatterijen

Om de veiligheid van alle betrokken partijen te waarborgen, gelden er voor commerciële zendingen van lithiumbatterijen en accu’s uitgebreide vervoersvoorschriften. Als beschadigde lithiumbatterijen moeten worden verzonden, moet aan extra voorschriften voor gevaarlijke goederen worden voldaan. De ADR is in Nederland opgenomen in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVG) en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG). In de laatstgenoemde wet staan ook een aantal regels die specifiek voor Nederland gelden, zoals bepalingen over de toegestane routes.

Lithium-ion-accu’s met een energie van meer dan 100 Wh worden in de internationale vervoerswetgeving behandeld als gevaarlijke goederen van klasse 9. De volgende voorschriften zijn van toepassing op de verschillende vervoerswegen:

 • Weg/trein: ADR, VLG
 • Zeevracht: IMDG-code
 • Luchtvracht: IATA DGR

Zorg ervoor dat u altijd de laatste versie van het betreffende voorschrift raadpleegt. De technologie achter lithium-ion-batterijen en -accu’s wordt voortdurend doorontwikkeld, en dus worden ook de vervoersvoorschriften steeds aangepast.

Afhankelijk van het type batterijen en de manier waarop deze in een toestel zijn geïntegreerd, gelden de volgende voorschriften:

 • UN 3480 Lithium-ion-batterijen  
 • UN 3481 Lithium-ion-batterijen, in de apparatuur geïntegreerd
 • UN 3481 Lithium-ion-batterijen, samen met de apparatuur verpakt

Als er twijfel bestaat over welke regelgeving van toepassing is op het vervoer van lithiumbatterijen, kan de fabrikant of een specialist in gevaarlijke goederen uitsluitsel geven.

Veelgestelde vragen over de regelgeving bij vervoer van lithiumbatterijen

Waarom worden lithiumbatterijen en accu’s beschouwd als gevaarlijke goederen?

Het lithium dat in de batterijen wordt gebruikt is uiterst reactief. Om het brandgevaar zo klein mogelijk te houden, gelden lithium-ion-batterijen als gevaarlijke goederen, en dienen ze worden vervoerd met inachtneming van speciale veiligheidsvoorschriften.

Welke regelgeving geldt er voor het vervoer van lithiumbatterijen?

De volgende voorschriften zijn van toepassing op het vervoer en de verzending van lithiumbatterijen, afhankelijk van het vervoersmiddel:
• Weg/trein: ADR/VLG
• Zeevracht: IMDG-code
• Luchtvracht: IATA DGR

Wat is een ‘kritisch defecte batterij’?

Men zegt dat een lithium-ion-batterij kritisch defect is, als onder normale vervoersomstandigheden een thermal runaway te verwachten is. Met andere woorden: als er een grote kans is dat gewone trillingen op hobbelige wegen of een noodstop een batterijbrand zullen veroorzaken.

Welke factoren verhogen het brandgevaar bij lithium-ion-accu’s?

Onjuiste opslag, hoge temperaturen en mechanische beschadigingen verhogen het brandgevaar bij li-ion-batterijen en -accu’s, want die kunnen leiden tot een interne kortsluiting.

Let op: de hier genoemde voorschriften zijn slechts een keuze uit de belangrijkste wettelijke richtlijnen. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we u naar de hier weergegeven voorschriften en wetten. Bij de concrete omzetting in uw bedrijf dient u zich bij twijfel tot een deskundige te richten.

Bron afbeelding:
© gettyimages.de – tzahiV