Lesezeit: 2 Minuten

Lege batterijen en accu’s gelden als chemisch afval en mogen daarom niet in het huisvuil of het gewone bedrijfsafval terechtkomen. Dit geldt zowel voor normale batterijen als voor lithium-ion- of loodaccu’s, die worden gebruikt in elektrische voertuigen en hefvoertuigen. In Nederland zijn er regels om de onderdelen van bepaalde batterijtypes zo volledig mogelijk te hergebruiken en milieuschade te voorkomen.

Batterijen inleveren volgens de wet

In Nederland is in de Regeling beheer batterijen en accu’s vastgelegd, welke rechten en plichten alle spelers op het gebied van batterijen en accu’s hebben. Dit zijn:

  • Producent
  • Fabrikant
  • Importeur
  • Distributeur
  • Eindgebruiker

De wet schrijft voor dat producent, dat wil zeggen de persoon of instantie die het product als eerste op de markt brengt, verantwoordelijk is voor de correcte verwerking en recycling van geproduceerde batterijen en accu’s, zelfs als ze worden weggegooid. Dat heet de producentenverantwoordelijkheid. Deze omvat de plicht om zelf een recyclesysteem op te zetten, eventueel in samenwerking met andere producenten en distributeurs. Daarnaast dienen de producenten verantwoording af te leggen bij Rijkswaterstaat, zowel over hun recyclemethodes als over de hoeveelheid batterijen en accu’s die ze inzamelen en verwerken.

De bedoeling hiervan is dat alle gebruiksfases van een batterij zo worden georganiseerd dat er een kringloop ontstaat. Zo kunnen de werkzame stoffen zoals cadmium, lood en lithium, die zowel waardevol als potentieel schadelijk zijn, opnieuw worden gebruikt in plaats van dat ze in het milieu terechtkomen.

Verschillende soorten batterijen en accu’s inleveren

De energieopslag in een batterij functioneert door middel van elektrochemische processen. Batterijen en accu’s bevatten daarom chemische stoffen en componenten, waarvoor verschillende voorschriften gelden. De wet maakt een onderscheid tussen drie batterijklassen: draagbare batterijen voor huishoudelijke apparaten, batterijen en accu’s voor de industrie en accu’s voor auto’s. Met behulp van onderstaand schema kunt u bepalen welk batterijtype van toepassing is.

Schematisch overzicht als hulpmiddel om na te gaan welke voorschriften bij het inleveren van batterijen moeten worden nageleefd.

Daarnaast moeten verschillende batterijen en accu’s ook op verschillende manieren worden gerecycled:

Type batterij of accuInleverpunt
Lithium-ion-accu’s en batterijenDeze accu’s en batterijen worden beschouwd als gevaarlijke goederen. U moet bij het inleveren en recyclen van lithium-ion-accu’s en batterijen dus bepaalde veiligheidsmaatregelen nemen. Dit houdt onder meer in dat de lithium-ion-accu’s in speciaal ontworpen veiligheidscontainers moeten worden bewaard en dat beschadigde accu’s niet mogen worden vervoerd. Alleen zo kan een zeer moeilijk te blussen lithiumbrand (zgn. thermal runaway) of het vrijkomen van giftige gassen worden voorkomen.
‘Natte’ accu’s zoals loodzuuraccu’sDeze accu’s kunnen bijna volledig worden gerecycled. Wel is het belangrijk dat u oude loodaccu’s op een professionele manier wegdoet. Zo kan het nodig zijn dat de batterijen in bepaalde veiligheidscontainers moeten worden vervoerd ter voorkoming van lekkage van het zwavelzuur dat ze bevatten. Er zijn verschillende inzamelpunten waar loodaccu’s gratis en in overeenstemming met de wet in kunnen worden geleverd, zoals benzinestations en autogarages, maar bijvoorbeeld ook milieustraten.
Overige batterijen (bijv. AA, AAA, knoopcelbatterijen)Deze batterijen kunnen worden ingeleverd via het openbare recyclesysteem. Inzamelpunten vindt u bijvoorbeeld in winkels, basisscholen of bij gemeentelijke afvalverwerkingsbedrijven.

Let op: de hier genoemde voorschriften zijn slechts een keuze uit de belangrijkste wettelijke richtlijnen. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we u naar de hier weergegeven voorschriften en wetten. Bij de concrete omzetting in uw bedrijf dient u zich bij twijfel tot een deskundige te richten.

Bron afbeelding:
© gettyimages.de – FlairImages