Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Lesezeit: 3 Minuten

Lege batterijen en accu’s gelden als chemisch afval en mogen daarom niet in het huisvuil of het gewone bedrijfsafval terechtkomen. Dit geldt zowel voor normale batterijen als voor lithium-ion- of loodaccu’s, die worden gebruikt in elektrische voertuigen en hefvoertuigen. In Nederland is er regelgeving om de onderdelen van bepaalde batterijtypes zo volledig mogelijk te hergebruiken en milieuschade te voorkomen.

Regelgeving voor het inleveren van batterijen

In de Regeling beheer batterijen en accu’s is vastgelegd, welke rechten en plichten alle spelers op het gebied van batterijen en accu’s hebben. Dit zijn:

  • Producent
  • Fabrikant
  • Importeur
  • Distributeur
  • Eindgebruiker

De wet schrijft voor dat producent, dat wil zeggen de persoon of instantie die het product als eerste op de markt brengt, verantwoordelijk is voor de correcte verwerking en recycling van geproduceerde batterijen en accu’s, zelfs als ze worden weggegooid. Dat heet de producentenverantwoordelijkheid. Deze omvat de plicht om zelf een recyclesysteem op te zetten, eventueel in samenwerking met andere producenten en distributeurs. Daarnaast dienen de producenten verantwoording af te leggen bij Rijkswaterstaat, zowel over hun recyclemethodes als over de hoeveelheid batterijen en accu’s die ze inzamelen en verwerken.

De bedoeling hiervan is dat alle gebruiksfases van een batterij zo worden georganiseerd dat er een kringloop ontstaat. Zo kunnen de werkzame stoffen zoals cadmium, lood en lithium, die zowel waardevol als potentieel schadelijk zijn, opnieuw worden gebruikt in plaats van dat ze in het milieu terechtkomen.

De Stichting Batterijen, oftewel Stibat, is de brancheorganisatie die zorgt draagt voor de inzameling van batterijen. De Stibat is onder meer verantwoordelijk voor ophalen van batterijen en accu’s, de inleverpunten, het sorteren en de recycling. Deze stichting is opgericht om te voldoen aan de producentenverantwoordelijkheid.

Verschillen bij het inleveren van industriële en draagbare batterijen

De energieopslag in een batterij functioneert door middel van elektrochemische processen. Batterijen en accu’s bevatten daarom chemische stoffen en componenten, waarvoor verschillende voorschriften gelden. De wet maakt een onderscheid tussen drie batterijklassen: draagbare batterijen voor huishoudelijke apparaten, batterijen en accu’s voor de industrie en startaccu’s voor auto’s.

  • Batterijen voor huishoudelijke apparaten: hieronder vallen bijv. AA- of knoopcelbatterijen, maar ook lithium-ion-accu’s, die o.a. in gsm’s worden gebruikt.
  • Industriële batterijen: deze worden uitsluitend gebruikt voor industriële of professionele doeleinden. Hieronder vallen enerzijds tractiebatterijen, die in elektrische hefvoertuigen zoals elektrische palletwagens worden gebruikt. Anderzijds vallen hieronder batterijen voor hefbruggen of elektrische veegmachines. Voor het afvoeren van industriële batterijen gelden er – afhankelijk van het type batterij – verschillende voorschriften.
  • Startaccu’s voor auto’s: deze accu’s leveren elektrische energie voor het starten van voertuigen met verbrandingsmotoren. Dit zijn meestal loodzuuraccu’s, die volgens de voorschriften voor loodaccu’s moeten worden afgevoerd.

Met behulp van onderstaand schema kunt u bepalen welk batterijtype van toepassing is.

Schematisch overzicht als hulpmiddel om na te gaan welke voorschriften bij het inleveren van batterijen moeten worden nageleefd.

Daarnaast moeten verschillende batterijen en accu’s ook op verschillende manieren worden gerecycled:

Type batterij of accuInleverpunt
Lithium-ion-accu’s en batterijenDeze accu’s en batterijen worden beschouwd als gevaarlijke goederen. U moet bij het inleveren van lithium-ion-accu’s en batterijen dus bepaalde veiligheidsmaatregelen nemen. Dit houdt onder meer in dat de lithium-ion-accu’s in speciaal ontworpen veiligheidscontainers moeten worden bewaard en dat beschadigde accu’s niet mogen worden vervoerd. Alleen zo kan een zeer moeilijk te blussen lithiumbrand (zgn. thermal runaway) of het vrijkomen van giftige gassen worden voorkomen.
Industriële batterijen en accu’sDeze accu’s kunnen bijna volledig worden gerecycled. Wel is het belangrijk dat u oude loodaccu’s op een professionele manier wegdoet. Het is raadzaam om ze in speciale veiligheidscontainers te vervoeren om lekkage van het zwavelzuur dat ze bevatten te voorkomen. Er zijn verschillende inzamelpunten waar loodaccu’s gratis en in overeenstemming met de wet in kunnen worden geleverd, zoals benzinestations en autogarages, maar bijvoorbeeld ook milieustraten.
Overige batterijen (bijv. AA, AAA, knoopcelbatterijen)Deze batterijen kunnen worden ingeleverd via het openbare recyclesysteem. Inzamelpunten vindt u bijvoorbeeld in winkels, basisscholen of bij gemeentelijke afvalverwerkingsbedrijven.

Veelgestelde vragen over lege batterijen inleveren

Wat gebeurt er met ingeleverde batterijen?

Als batterijen op de juiste manier worden ingezameld, kunnen de onderdelen meestal gerecycled worden. Bij startaccu’s zijn de onderdelen zelfs 100% recyclebaar.

Hoe moet ik lekkende batterijen inleveren?

Als de elektrolyt in draagbare batterijen gaat lekken door een verkeerde opslag of beschadiging van de batterijen, kristalliseert dit en vormt het een film op de batterijen. Daarom moeten lekkende batterijen zo snel mogelijk bij een inzamelpunt worden ingeleverd – bij voorkeur in plasticfolie gewikkeld of beschermd door een omhulsel.
Defecte aandrijfaccu’s zoals bijv. lithium-ion-accu’s moeten in speciale veiligheidscontainers worden bewaard en via een professionele afvalverwerkingsdienst of via de fabrikant afgevoerd worden.

Waar kan ik startaccu’s inleveren?

Gebruikte of defecte loodaccu’s voor de auto kunt u inleveren waar u ze gekocht heeft. Alle garagehouders en detaillisten die autoaccu’s verkopen, repareren en vervangen zijn wettelijk verplicht om ze gratis te accepteren en te zorgen voor de correct verwerking.

Let op: de hier genoemde voorschriften zijn slechts een keuze uit de belangrijkste wettelijke richtlijnen. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we u naar de hier weergegeven voorschriften en wetten. Bij de concrete omzetting in uw bedrijf dient u zich bij twijfel tot een deskundige te richten.

Bron afbeelding:
© gettyimages.de – FlairImages