Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Lesezeit: 4 Minuten

In elk industrieel bedrijf ontstaan afvalstromen. Naast ‘gewoon’ afval, dat ook in huishoudens wordt geproduceerd, zijn er verschillende soorten gevaarlijk afval. Aangezien deze vaak schadelijke stoffen bevatten, is het van groot belang om ze op zorgvuldige en milieuvriendelijke manier te verwijderen. Afgewerkte olie, zoals machineolie of smeermiddelen, behoort tot de categorie gevaarlijk afval. Het meeste hiervan kan echter worden gerecycled tot bruikbare basisolie.

Hoe u met afgewerkte olie moet omgaan, is in Nederland geregeld in het LAP3, het landelijke plan voor het verwijderen van afvalstoffen. In tegenstelling tot particulieren, die eventuele afgewerkte olie gewoon naar de milieustraat in de buurt kunnen brengen, moeten bedrijven iets uitgebreidere voorschriften in acht nemen.

Wat valt er onder afgewerkte olie?

Onder afgewerkte olie valt de gebruikte motorolie van verbrandingsmotoren van auto’s en vrachtwagens evenals synthetische of minerale smeerolie voor machines en hydraulische of systeemolie. Volgens het desbetreffende sectorplan in het LAP3 wordt voor afgewerkte olie onderscheid gemaakt tussen drie categorieën, elk met hun eigen voorschriften voor de verwijdering.

Als deze afvalstoffen op de verkeerde manier worden verwijderd, kan de olie het grondwater ernstig verontreinigen. Eén druppel is voldoende om 600 tot 1000 liter water te verontreinigen en zo ook mens en dier in gevaar te brengen.

Afgewerkte olie afvoeren: de verschillende categorieën

Volgens het sectorplan moet u bij afgewerkte olie onderscheid maken tussen drie categorieën, die apart moeten worden ingezameld en afgevoerd. De verschillende soorten afgewerkte olie mogen niet worden gemengd, aangezien elke categorie verschillend moet worden gerecycled.

Speciale vloeistofdichte afvalolietanks zijn belangrijk voor het inzamelen van afgewerkte olie. Deze zijn vaak uitgerust met volume-aanduidingen en een extra opvangbak die voorkomt dat de olie wegloopt in geval van een lek. Oliezuigers voor het opvangen van gelekte olie, bijvoorbeeld in werkplaatsen, zijn eveneens verkrijgbaar. Het is belangrijk dat de afgewerkte olie zo wordt bewaard dat deze niet uit het vat kan lopen.

CategorieAfgewerkte olie
Polychloorbifenyl (PCB)-houdende afgewerkte olieAfgewerkte olie met een gehalte aan PCB’s groter dan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180. Verder geldt de PCB-grenswaarde.
Halogeenhoudende afgewerkte olieHalogeenhoudende afgewerkte olie is olie:
• die geen PCB’s bevat boven de PCB-grenswaarde.
• waarvan het gehalte aan organische halogeenverbindingen groter is dan 1000 mg/kg.

Halogeenhoudende afgewerkte olie kan verontreinigd zijn met polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), zware metalen, chemicaliën.
Overige afgewerkte olieOnder overige afgewerkte valt olie:
1. die geen PCB’s bevat boven de PCB-grenswaarde.
2. waarvan het gehalte aan organische halogeenverbindingen kleiner is dan of gelijk is aan 1000 mg/kg.
3. die na het gebruik niet is vermengd is met andere stoffen.
4. die na het gebruik apart is verzameld en opgeslagen.

Overige afgewerkte olie kan verontreinigd zijn met PAK’s, zware metalen, chemicaliën.

Afgewerkte olie afvoeren – 3 opties voor bedrijven

Ongeacht of u olie voor versnellingsbakken, smeerolie of hydraulische olie wilt afvoeren, heeft u in principe drie manieren om dit te doen.

  • Recycling: als u uw afgewerkte olie naar een recyclingstation brengt, wordt deze daar geraffineerd tot nieuwe olie. Normaal gesproken betaalt u hiervoor tussen 5 en 15 euro. Deze optie bestaat alleen bij de laatste categorie uit het bovenstaande schema.
  • Verbranding: afgewerkte olie die te veel verontreinigende stoffen bevat, zoals oplosmiddelen, remvloeistof en dergelijke, kan vaak alleen worden verbrand. Deze optie is niet milieuvriendelijk, en daarom moet u er goed voor zorgen dat deze soort olie apart wordt gehouden van de andere afvalstromen in uw bedrijf. Breng afgewerkte olie die niet kan worden gerecycled naar een erkende inzamelaar van gevaarlijk afval.
  • Verkoop: er zijn tal van afvalverwerkingsbedrijven die gespecialiseerd zijn in het opkopen van gebruikte olie en ander bedrijfsafval. Voor een meestal vrij klein bedrag halen zij de afgewerkte olie bij u op en zorgen voor de recycling.

U bent verplicht om een registratie bij te houden van al uw bedrijfsafval – dus ook van uw afgewerkte olie. Dat kunt u doen met een afvalstoffenregistratie. Daarin bewaart u het contract met de inzamelaar, de begeleidingsbrief en de rekening. U moet deze documenten vijf jaar bewaren. Wie afgewerkte olie op onjuiste wijze verwijdert of niet kan bewijzen dat dit volgens de voorschriften is gebeurd, kan streng worden gestraft.

Wettelijke voorschriften voor het verwijderen van afgewerkte olie

Wanneer u zich wilt ontdoen van bedrijfsafval, dient u te letten op de wettelijke bepalingen. In het geval van afgewerkte olie vormt de volgende regelgeving het wettelijk kader waarbinnen wordt gehandeld:

  • Hoofdstuk 10 van de Wet Milieubeheer regelt wat er wel en niet is toegestaan op het gebied van bedrijfsafval. Ook bepaalt de wet de verantwoordelijkheden van de verschillende spelers.
  • Het LAP3 werkt vervolgens uit hoe er met verschillende soorten bedrijfsafval moet worden omgegaan. Het sectorplan 56 heeft betrekking op afgewerkte olie. In het LAP3 staat ook hoe u ander chemisch afval moet afvoeren.
  • Het Besluit inzamelen afvalstoffen bevat een nadere definitie van het begrip afgewerkte olie.
  • Er zijn ook vormen van afgewerkte olie die niet onder sectorplan 56 vallen, bijvoorbeeld afgewerkte olie die is vermengd met koelvloeistof. Hiervan ziet u op de pagina van sectorplan 56 (link hierboven) een overzicht, met voor iedere soort een link naar het relevante sectorplan.

Inzamelaars van afgewerkte olie hebben een vergunning nodig, die kan worden aangevraagd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Veelgestelde vragen over het afvoeren van afgewerkte olie

Welke regels gelden er voor afgewerkte olie?

In sectorplan 56 van het LAP3 worden drie verschillende soorten afgewerkte olie onderscheiden. Voor het verwerken van iedere soort geldt een andere minimumstandaard. Er zijn ook uitzonderingen: vormen van afgewerkt olie die niet in sectorplan 56, maar in andere sectorplannen worden behandeld. Op de webpagina van sectorplan 56 ziet u een overzicht van deze oliën en hun respectievelijke sectorplannen. In deze plannen, die u gewoon gratis kunt downloaden op de website van de overheid, kunt u precies nalezen wat u met de afgewerkte olie mag doen. Bij het verzamelen of wegbrengen van afgewerkte olie is het belangrijk dat deze in speciaal daarvoor gemaakte containers zoals vloeistofdichte olietanks wordt bewaard.

Waar moet afgewerkte olie naartoe worden gebracht?

Bedrijven kunnen zich op verschillende manieren van afgewerkte olie ontdoen: olie waar geen PCB’s of halogenen in zitten, en niet vermengd zijn met andere stoffen, kunnen worden ingeleverd bij recyclingbedrijven. Afgewerkte olie die te sterk verontreinigd is met PCB’s wordt beschouwd als gevaarlijk afval en moet worden verbrand in speciale verbrandingsinstallaties voor gevaarlijk afval. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om afgewerkte olie te verkopen via erkende inzamelaars. Vraag daarvoor uw inzamelaar naar de voorwaarden.

Hoeveel kost het wegbrengen van afgewerkte olie?

Als u de afgewerkte olie naar een recyclingbedrijf brengt, wordt meestal tussen 5 en 15 euro in rekening gebracht. Voor de verwijdering van afgewerkte olie die geldt als gevaarlijk afval, kunnen extra kosten worden gerekend. Het niet naleven van de wettelijke voorschriften voor de verwijdering van afgewerkte olie wordt bestraft met een aanzienlijke boete.

Let op: de hier genoemde voorschriften zijn slechts een keuze uit de belangrijkste wettelijke richtlijnen. Voor gedetailleerde informatie verwijzen we u naar de hier weergegeven voorschriften en wetten. Bij de concrete omzetting in uw bedrijf dient u zich bij twijfel tot een deskundige te richten.

Bron afbeelding:
© gettyimages.de – TanawatPontchour